STYPENDIA

NA SEMESTR LETNI

ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

 

Studenci zainteresowani uzyskaniem pomocy materialnej w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego, którzy składali wnioski na pomoc materialną w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016, a których sytuacja nie uległa zmianiew stosunku do w/w okresu (dot. także średniej ocen do stypendium rektora dla najlepszych studentów), przedkładają wraz z wnioskiem dokumenty jak niżej:

1. Oświadczenie zał. nr 6 do regulaminu;

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na złożenie oświadczenia do wniosku o stypendium

      – zał. nr 8 do regulaminu;

3. Oświadczenie potwierdzające stan faktyczny i prawny do wniosku o przyznanie stypendium

      – zał. nr 9 do regulaminu

4. Oświadczenie zał. nr 11 do regulaminu;

W/w studenci oraz osoby, które w roku akademickim 2015/2016 jeszcze nie ubiegały się o stypendia, mogą składać wnioski wraz z kompletem dokumentów w Referacie ds. Socjalnych Studentów i Rekrutacji (budynek A, pokój nr 132) od 11.01.2016 r. nieprzekraczalnie do dnia 05.02.2016 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.1.Stypendium socjalne:        – Wniosek – zał. nr 1 do regulaminu,

                 – Oświadczenie – zał. nr 6 do regulaminu,

                 – Oświadczenie – zał. nr 11 do regulaminu,

oraz:

 

a) Oryginały zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach netto za rok 2014 wszystkich pełnoletnich członków rodziny, łącznie z wnioskodawcą (dotyczy także osób, które nie osiągnęły żadnych dochodów – wówczas Urząd Skarbowy wydaje zaświadczenie o braku dochodów lub informacje, że dana osoba nie figuruje w ewidencji);

Jeśli na dochód rodziny składają się także dochody uzyskane przez osoby niepełnoletnie poniżej  18 roku życia, wymagane jest także zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach netto tak jak w przypadku pełnoletnich członków rodziny.

 

!!!  Biorąc pod uwagę okres oczekiwania, należy przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem wystąpić do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia.

b) Oryginały oświadczeń – zał. 1d do regulaminu wg wzoru Uczelni od wszystkich pełnoletnich członków rodziny

o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 r. wraz z zaświadczeniem z ZUS potwierdzającym wysokość

w/w składki od wszystkich członków rodziny składających informację o dochodach (! PITY nie będą już brane

pod uwagę);

 

c) Wniosek – zał. 1f do regulaminu – w przypadku utraty, uzyskania dochodu, wraz z oryginałami zaświadczeń z Urzędu Skarbowego wystawionymi odrębnie na każdą osobę (w przypadku rodziców, małżonków rozliczonych razem), a w przypadku uzyskania dochodu w roku następującym po roku obliczeniowym (podatkowym) dodatkowo zaświadczenie członka rodziny, który dochód uzyskał            o dochodach netto z pierwszego miesiąca w pełni przepracowanego, poprzedzającego dzień złożenia wniosku o stypendium;

 

d) Oryginał oświadczenia zał. 1c do regulaminu – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszonym o należny zryczałtowany podatek dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

 

e) Oryginał zaświadczenia z Urzędu Gminy – w przypadku posiadania dochodów z gospodarstwa rolnego, ze wskazaniem ilości posiadanych ha przeliczeniowych;

 

f) W przypadku rozwodu rodziców kserokopia (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, a także kserokopia (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu orzekającego o wysokości alimentów;

 

g) W przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oryginał zaświadczenia od komornika potwierdzającego całkowitą lub częściową bezskuteczność egzekucji alimentów w 2014 r., bądź wysokość wyegzekwowanych alimentów w w/w okresie;

 

h) W przypadku otrzymywania w roku podatkowym 2014 świadczeń z funduszu alimentacyjnego student zobowiązany jest przestawić oryginał zaświadczenia z instytucji społecznej (MOPS, OPS)            o wysokości uzyskiwanych świadczeń w roku podatkowym 2014 r. wraz z informacją o innych świadczeniach, np. zasiłkach rodzinnych, dodatkach socjalnych uzyskiwanych w w/w okresie  (! Wymagane wyłącznie zaświadczenie – nie decyzje);

 

i) W przypadku śmierci rodzica kserokopia (oryginał do wglądu) aktu zgonu;

 

j) Kserokopia dowodów tożsamości rodziców wnioskodawcy (obie strony), a w przypadku osób składających wniosek bez rodziców – oświadczenie zał. 1e do regulaminu wraz z kserokopią dowodów tożsamości wnioskodawcy i jego małżonka orazkserokopią aktu małżeństwa;

 

k) Kserokopia (oryginał do wglądu) wyroku sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub pozbawieniu opieki prawnej rodziców (dot. np. osób z rodzin zastępczych, domów dziecka);

 

l) Kserokopie (oryginał do wglądu) aktu urodzenia (akt zupełny lub odpis skrócony) wnioskodawcy  i jego rodzeństwa uwzględnionego we wniosku o stypendium;

 

ł) Oryginał aktualnych zaświadczeń o nauce rodzeństwa wnioskodawcy do ukończenia 26 roku życia (Wymagane wyłącznie zaświadczenia ze szkół ponadgimnazjalnych oraz uczelni wyższych);

 

m) Kserokopia (oryginał do wglądu) aktów urodzenia dzieci wnioskodawcy;

 

n) Oryginały zaświadczeń o innych dochodach nie podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

 

o)Inne zaświadczenia dokumentujące sytuację rodzinną i materialną wnioskodawcy, np. zaświadczenia o otrzymywanych zasiłkach pielęgnacyjnych, rodzinnych, wychowawczych, dodatkach mieszkaniowych, dodatkach z tyt. samotnego wychowywania dziecka, rentach, emeryturach, itp.

 

p) Oryginał zaświadczenia z Urzędu Pracy rodzica bezrobotnego, potwierdzający status osoby bezrobotnej z prawem lub bez prawa do zasiłku (w przypadku posiadania zasiłku z wykazanym dochodem netto);

 

r)  W przypadku studentów, których rodzice nie pracują (np. gospodyni domowa) oryginał oświadczenia rodzica o statusie osoby niepracującej, utrzymującej się z dochodów innych członków rodziny bez zamiaru podjęcia pracy zarobkowej;

 

s)   Inne dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny.

 

1.2.Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości(tylko studenci trybu stacjonarnego)

 

Wraz z wnioskiem na stypendium socjalne i wymaganymi dokumentami jak w pkt. 1.1:

 

a) W przypadku miejsca zamieszkania na stancji:

 

kserokopia (oryginał do wglądu) umowy najmu lokalu lub w razie jej braku oryginał oświadczenia zał. 1a

  do regulaminu, dotyczącego miejsca zamieszkania w okresie pobierania nauki podpisane przez studenta

oraz wynajmującego lokal;

–  oryginał oświadczenia wyjaśniającego zał. 1b do regulaminu.

 

b)  W przypadku miejsca zamieszkania w Domu studenta PWSZ w Raciborzu:

oryginał oświadczenia zał. 1a do regulaminu, dotyczącego miejsca zamieszkania w okresie  pobierania nauki podpisane przez studenta oraz wynajmującego lokal;

– oryginał oświadczenia wyjaśniającego zał. 1b do regulaminu.

 

 

2. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów  – Wniosek zał. nr 2 do regulaminu,

                    – Oświadczeniezał. nr 6 do regulaminu,

                     – Oświadczenie zał. nr 11 do regulaminu,

oraz:

 

a) Oryginały zaświadczeń dokumentujących zdobyte w poprzednim roku akademickim osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na szczeblu krajowym lub międzynarodowym (jeśli istnieją).

Przed złożeniem osobiście przez studenta wniosku w Referacie ds. socjalnych należy wystąpić do instytutu właściwego dla kierunku studiowania o potwierdzenie średniej ocen za rok studiów poprzedzający złożenie wniosku.

 

 

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – Wniosek zał. nr 3 do regulaminu,

                   – Oświadczenie zał. nr 6 do regulaminu,

                                                                             – Oświadczenie zał. nr 11 do regulaminu,

oraz:

a) Kserokopia (oryginał do wglądu) aktualnego orzeczenia lekarskiego o stopniu niepełnosprawności.

 

 

4.Jednorazowa zapomoga – Wniosek zał. nr 4 do regulaminu,

Oświadczenie zał. nr 6 do regulaminu,

– Oświadczenie zał. nr 11 do regulaminu,

oraz:      

a) Dokumenty potwierdzające wymienione we wniosku okoliczności.

STUDENCI NA URLOPACH !!!

 

Studenci przebywający na urlopie dziekańskim, którego przyczyną jest stan zdrowia, dodatkowo do wniosku muszą dostarczyć zał. nr 7 do regulaminu, tj. zaświadczenie dot. skierowania na urlop dziekański z przyczyn zdrowotnych, wypełnione i podpisane przez dyrekcje instytutu właściwą dla kierunku studiowania. Skierowanie na urlop dziekański nie związane ze stanem zdrowia uniemożliwia ubieganie się świadczenia pomocy materialnej.

 

 

Sporządził: Samodzielny Referent ds. Socjalnych Studentów i Rekrutacji – Anna Czekała, dn. 16.12.2015r.

Skip to content