[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

ZARZĄDZENIE NR 38/2017

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie  odpłatności za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w Raciborzu    

 

na podstawie art. 66 ust.1 i 2 oraz art. 99 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym( Dz.U. 2016, poz. 1842 t.j.)  § 35 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz  zarządzam  co następuje:

 

 

 

 • 1
 1. Ustalam następujące stawki za jeden semestr zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:

Administracja…………………………………………………………………………………………………3985,00 zł

Architektura…………………………………………………………………………………………………..6466,00 zł

Automatyka i Robotyka……………………………………………………………………………………7386,00zł

Bezpieczeństwo Państwa………………………………………………………………………………..4137,00 zł

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ……………………………………………9075,00zł

Filologia…………………………………………………………………………………………………………4578,00zł

Pedagogika…………………………………………………………………………………………………….4336,00zł

Wychowanie Fizyczne……………………………………………………………………………………..4109,00 zł

Turystyka i Rekreacja……………………………………………………………………………………….6297,00zł

 

 1. Terminy wpłaty:

2.1. Semestr zimowy- do 15 października

2.2. Semestr letnia – do 15 marca

Za datę uregulowania czesnego przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Uczelni.

 

 1. Przekroczenie terminu zapłaty powoduje obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa w §1 ust.1 oraz naliczonych odsetek ustawowych.

 

 1. Szczegółowe zasady opłaty czesnego określa umowa zawarta pomiędzy studentem, a Uczelnia.

 

 1. Wysokość opłat, o których mowa w §1 ust. 1 może ulec zmianie w trakcie okresu trwania studiów w przypadku podwyższenia kosztów kształcenia.

 

 • 2
 1. Ustala się wysokość stawki 1 punktu ECTS za powtarzanie przedmiotów spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce oraz za różnice programowe w przypadku studenta przenoszącego się z innej uczelni i w przypadku studenta na własny wniosek zmieniającego kierunek lub specjalność, w wysokości:

 

Administracja…………………………………………………………………………………………………….70,00 zł

Architektura…………………………………………………………………………………………………….120,00 zł

Automatyka i Robotyka…………………………………………………………………………………….120,00 zł

Bezpieczeństwo Państwa…………………………………………………………………………………….70,00 zł

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych …………………………………………….120,00 zł

Filologia……………………………………………………………………………………………………………80,00 zł

Pedagogika……………………………………………………………………………………………………….70,00 zł

Wychowanie Fizyczne……………………………………………………………………………………….100,00 zł

Turystyka i Rekreacja………………………………………………………………………………………..100,00 zł

Pielęgniarstwo*……………………………………………………………………………………………….120,00 zł

 

2 . Ustala się wysokość stawki 1 punktu ECTS za realizację przedmiotów nieobjętych planem studiów w wysokości:

Administracja…………………………………………………………………………………………………….55,00 zł

Architektura………………………………………………………………………………………………………95,00 zł

Automatyka i Robotyka………………………………………………………………………………………95,00 zł

Bezpieczeństwo Państwa…………………………………………………………………………………….55,00 zł

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ………………………………………………95,00 zł

Filologia……………………………………………………………………………………………………………65,00 zł

Pedagogika……………………………………………………………………………………………………….55,00 zł

Wychowanie Fizyczne…………………………………………………………………………………………80,00 zł

Turystyka i Rekreacja………………………………………………………………………………………….80,00 zł

Pielęgniarstwo*………………………………………………………………………………………………..95,00,zł

 

 1. Stawka określona w ust. 1 i 2 stanowi podstawę do wyliczenia opłat za dodatkowe usługi edukacyjne, o których mowa w uchwale senatu w sprawie przyjęcia regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu.

 

 

 • 2
 1. Traci moc obowiązująca zarządzenie nr 47/2016 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 31 maja 2016 roku.

2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

* po uruchomieniu kształcenia na kierunku studiów na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

 

Skip to content