[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Pytania egzaminacyjne z filozofii;

 1. Główne filozoficzne pytania i opis ich specyfiki.
 2. Buddyjskie pytanie o istotę cierpienia i wyzwolenie z cierpienia.
 3. Istota pytania o arche. Jońscy filozofowie przyrody, Heraklit, Anaksymander,

Parmenides.

 1. Filozofia dobra u Sokratesa. Twój pogląd na temat osobowości Sokratesa.
 2. Dualizm ontologiczny Platona i koncepcja duszy sprawiedliwej. Sens metafory Jaskini.

Platońska koncepcja współzależności Dobra, Prawdy i Piękna. Rola wartości w duchowym

życiu człowieka.

 1. Istota filozofii moralnej Epikura. Teoria lęków i sposoby ich przezwyciężenia.
 2. Obraz natury ludzkiej w Księdze Rodzaju. Problem zła (Kain, Lamek) i istota dobra.
 3. Podstawy filozofii św. Augustyna. Prymat Boga w hierarchii wartości, a platońskie

źródła filozofii św. Augustyna.

 1. Filozofia Pascala. Koncepcja granic ludzkiego rozumu, miejsce człowieka w

uniwersum. Zakład Pascala. Sens myśli o „trzcinie myślącej”.

 1. Giordano Bruno – jego filozofia przyrody i spór z chrześcijańską ontologią.
 2. Filozofia podmiotu Kanta. Istota imperatywu kategorycznego.
 3. Polska filozofia podmiotu – Antonii Kępiński, „Świat schizofreniczny”.

Pytania egzaminacyjne z estetyki:

 1. Główne pojęcia estetyki
 2. Charakter estetyki greckiej,
 3. Podstawowe zagadnienia estetyki bizantyńskiej
 4. Myśl estetyczna Leonarda da Vinci
 5. Myśl estetyczna Michała Anioła
 6. Istota dzieła sztuki – przykładowe koncepcje

 

Literatura (wybrane, związane z wykładami) fragmenty w/w dzieł:

 

 1. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, PWN, Warszawa (wszystkie wydania).
 2. L. Kołakowski, O co nas pytają wielcy filozofowie, Kraków 2004.
 3. Platon, Obrona Sokratesa.
 4. Augustyn, Wyznania.
 5. materiały z dysku drive
 6. A. Anzenbauer, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2003.
 7. materiały ze strony : http://www.filozofia-moja.republika.pl/estetyka.html
Skip to content