ZARZĄDZENIE NR 146/2020

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

z dnia 30 października 2020 roku

w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku  z zapisami  § 17 pkt 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (Uchwała Senatu nr 61/2019 z dnia 25 września 2019 r. z późn. zm.) oraz § 6 ust. 4 Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (Uchwała Senatu nr 23/2020 z dnia  30 kwietnia 2020 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

            Dzień 31 października 2020 roku ustanawiam dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content