ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z EDUKACJI ŚRODOWISKOWEJ Z METODYKĄ

 1. Środowisko człowieka: pojęcie, rodzaje, właściwości i funkcje; jego znaczenie w edukacji elementarnej.
 2. Istota środowiskowej edukacji elementarnej, jej założenia programowe: edukacja o środowisku, w środowisku i dla środowiska; cele i zadania edukacji środowiskowej w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej.
 3. Pojęcia przyrodnicze, geograficzne, społeczne i historyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 4. Kształtowanie umiejętności i stosunku do środowiska otaczającego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 5. Treści środowiskowe czynnikiem integrującym w edukacji wczesnoszkolnej.
 6. Strategie, metody i środki nauczania-uczenia się w środowiskowej edukacji elementarnej.
 7. Obserwacje, doświadczenia, eksperymenty i wywiady – istota, rola i realizacyjne procedury stosowane w środowiskowej edukacji elementarnej.
 8. Spacery i wycieczki jako formy dziecięcego poznawania otaczających je środowisk.
 9. Rola nauczyciela w edukacji środowiskowej dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym.
 10. Edukacja przyrodnicza i ekologiczna jako nierozerwalny element edukacji środowiskowej.
 11. Edukacja regionalna w procesie kształcenia i wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 12. Wychowanie patriotyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 13. Edukacja europejska i jej zakres w kształceniu wczesnoszkolnym.

Literatura:

 1. Budniak A., Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, OF. Impuls Kraków 2009.
 2. Chauvel D., Michel V., Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 1999.
 3. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., Ochrona środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa 2015.
 4. Dymara B. /red./, Dziecko w świecie przyrody, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2000.
 5. Dymara B., Korzeniowska W., Ziemska Fr., Dziecko w świecie tradycji, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2002.
 6. Parczewska T., Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Wyd. UMCS, Lublin 2009.
 7. Paśko I., Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I-III szkół podstawowych, WAP, Kraków 2003.
 8. Zioło I., Edukacja środowiskowa w nauczaniu zintegrowanym, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003.