ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE 2017-2018

PRZEDMIOT: EDUKACJA ZDROWOTNA

KIERUNEK: PEDAGOGIKA

Specjalność: edukacja elementarna

 1. Biomedyczny model zdrowia i jego implikacje edukacyjne
 2. Społeczno ekologiczny model zdrowia. Zdrowie jako wartość, zasób, środek.
 3. Czynniki warunkujące zdrowie.
 4. Styl życia człowieka jako podstawowe pojęcie edukacji zdrowotnej. Założenia teoretyczne, składowe, możliwości kształtowania.
 5. Pedagogika zdrowia jako interdyscyplinarna nauka o edukacji.
 6. Podstawy teoretyczne edukacji zdrowotnej (definicje, obszary, kształcenie zdrowotne, wychowanie zdrowotne, składowe).
 7. Cele edukacji zdrowotnej: modele edukacji zdrowotnej.
 8. Edukacja zdrowotna w wychowaniu przedszkolnym.
 9. Edukacja zdrowotna w nauczaniu zintegrowanym.
 10. Metodyka planowania programów edukacji zdrowotnej (planowanie, realizacja i ewaluacja szkolnego programu edukacji zdrowotnej).
 11. Metody aktywizujące w edukacji zdrowotnej.
 12. Edukacja żywieniowa – założenia teoretyczne.
 13. Prawidłowe żywienie i jego zasady.
 14. Najczęściej popełniane błędy żywieniowe.
 15. Otyłość i nadwaga jako problem zdrowotny dzieci i młodzieży
 16. Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS. Założenia, cele, treści.

Literatura:

 1. Borzucka – Sitkiewicz K., Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Przewodnik dla edukatorów zdrowia. Wyd. „Impuls”, Kraków 2006.
 2. Demel M., Pedagogika zdrowia. WSiP, W-wa, 1980 (lub wyd. z 1968 r.).
 3. Gaweł A., Pedagodzy wobec wartości zdrowia. Wyd. UJ, Kraków 2003.
 4. Kowalski M., Gaweł A., Zdrowie – wartość – edukacja. Wyd. „Impuls”, Kraków 2006.
 5. Lewicki C., Edukacja zdrowotna – systemowa analiza zagadnień. Wyd. UR, Rzeszów 2006.
 6. Przybyła E., Edukacja zdrowotna. Przewodnik do studiów. AWF Katowice 2008.
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
 8. Skulicz D., (red.), Zdrowie w edukacji elementarnej. Wyd. UJ. Kraków 2004.
 9. Syrek E., Borzucka – Sitkiewicz K., Edukacja Wyd. WAiP, Warszawa 2009.
 10. Szymańczak J., (red.), Zdrowie dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia. Studia BAS nr 2, 2014
 11. Woynarowska B. (red.), Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa 2007 (i kolejne wznowienia).
 12. Woynarowska B. (red.), Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnika dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół podstawowych. ORE, Warszawa 2012.