Pedagogika resocjalizacyjna

[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]
Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku pedagogika,
specjalność pedagogika resocjalizacyjna

(aktualne od roku akademickiego 2014/2015)

 1. Cele i zadania pedagogiki i metodyki pracy resocjalizacyjnej.
 2. Resocjalizacja w kontekście inkluzji i ekskluzji społecznej.
 3. Powiązania pedagogiki resocjalizacyjnej z innymi dyscyplinami: psychologia, socjologia, prawo, aksjologia, patologia, kryminologia, wiktymologia, medycyna.
 4. Ewolucja metod wychowania resocjalizującego.
 5. Współczesne problemy oraz tendencje w resocjalizacji dzieci i młodzieży.
 6. Wybitni teoretycy wychowania i nauczania resocjalizującego i ich osiągnięcia.
 7. Permisywność a punitywność w wychowaniu resocjalizującym.
 8. Systemy wychowawcze jako podstawa pracy resocjalizacyjnej ze społecznie niedostosowanymi.
 9. System komplementarny (eklektyczny), jako optymalna koncepcja oddziaływań resocjalizujących.
 10. Profilizacja placówek i ich zakres oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych: ośrodki profilaktyczno-opiekuńcze, wychowawcze, poprawcze, karne.
 11. Zasady oddziaływań resocjalizacyjnych
 12. Metody korygowania zachowań osób niedostosowanych społecznie.
 13. Etapy procesu resocjalizacyjnego.
 14. Anoreksja szkolna ucznia niedostosowanego społecznie.
 15. Resocjalizująca funkcja nauki szkolnej.
 16. System kształcenia w placówkach resocjalizacyjnych.
 17. Resocjalizująca funkcja sportu, turystyki i rekreacji.
 18. Elementy technik psychokorekcyjnych wspierające oddziaływania resocjalizujące.
 19. Istota oraz zasady funkcjonowania podkultury przestępczej w placówkach resocjalizacyjnych.
 20. Postawy wychowawców wobec zjawiska podkultury przestępczej.
 21. Teleologia i programowanie pracy resocjalizacyjnej.
 22. Przemiany w polskim systemie penitencjarnym.
 23. Rola posług religijnych w resocjalizacji.
 24. Pedagogiczno-psychologiczne czynniki prowadzące do sukcesu w pracy resocjalizacyjnej.
 25. Pedagogiczno-psychologiczna analiza porażki w pracy resocjalizacyjnej na bazie retrospekcji z praktyk studenckich w placówce resocjalizacyjnej.

Literatura

Bartkowicz Z., Węgliński A. red. (2008) Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje. Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Czapów Cz. (1978) Wychowanie resocjalizujące. Warszawa: Wyd. PWN.

Jezierska B., Rejzner A., Szczepaniak P., Szecówka A. red. (2013) Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy międzynarodowe. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

Kalinowski M. (2005) Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej

Konopczyński M. (2007) Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN

Ostrowska K. (2008) Psychologia resocjalizacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

Pospiszyl K. (1998) Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Pytka L. Zacharuk T.(2014) Zaburzenia przystosowania społecznego. Elementy pedagogiki reintegracyjnej i edukacji inkluzyjnej. Monografie 147. Siedlce: Wyd. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Pytka L. (2005) Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Warszawa: Wyd. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Raś D. (2007) O poprawie winowajcówwwięzieniach i zakładach dla nieletnich. Katowce: Wydawnictwo UŚl.

Rejman J.(2013) Zmiana w polskim systemie penitencjarnym. Ograniczenia i możliwości. Warszawa: Wyd. Difin SA.

Rejzner A. Szczepaniak P. red. (2009) Terapia w resocjalizacji t. 1 i 2. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak

Szecówka A., Ogonowski B.red.(2013) Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe.

Szecówka A.(2009) Przestępcza podkultura. W: T. Pilch (red.) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom 4, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Urban B. Stanik J. red.(2007) Resocjalizacja. T. 1,2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zalecane czasopisma:

Resocjalizacja Polska

Forum Penitencjarne

Opieka-Wychowanie-Terapia

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

Przegląd Więziennictwa Polskiego Psychoterapia

Remedium

Szkoła Specjalna

Skip to content