dr hab. Leszek Karczewski – 04.07.2019r.  godz. 9.00 sala 339
dr hab. Piotr Olender – 04.07.2019 r. godz. 11.00 sala 339
dr Dariusz Chojecki – 04.07.2019 r. godz. 13.00 sala 339
dr Joanna Stojer- Polańska – 04.07.2019 r. godz. 15.00 sala 339