DR URSZULA KALICIŃSKA

EDUKACJA ELEMENTARNA                             2017/2018

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z PRZEDMIOTU – METODY DIAGNOZY I TERAPII PEDAGOGICZNEJ

 

 1. Diagnoza i jej znaczenie w pedagogice
 2. Definicje diagnozy
 3. Diagnoza i jej rodzaje
 4. Obszary diagnozy w wybranych subdyscyplinach pedagogiki
 5. Nauczyciel w roli diagnosty – zakres diagnozy szkolnej
 6. Założenia teoretyczno-metodologiczne procesu diagnozowania w pedagogice
 7. Czynności i etapy postępowania diagnostycznego w naukach społecznych
 8. Kompetencje badacza i zasady etycznego postępowania
 9. Metodologia badawcza – warsztat diagnostyczny pedagoga
 10. Podstawowe założenia działalności diagnostycznej
 11. Charakterystyka podstawowych metod, technik i narzędzi w diagnostyce pedagogicznej
 12. Metoda sondażu diagnostycznego w badaniach pedagogicznych
 13. Metoda indywidualnych przypadków
 14. Podstawowe techniki diagnostyczne w pracy pedagoga –obserwacja, wywiad, ankieta i kwestionariusze
 15. Techniki socjometrii i ich zastosowanie w pracy pedagogicznej
 16. Techniki projekcyjne w badaniu pedagogicznym – możliwości i ograniczenia
 17. Diagnoza środowiska rodzinnego w ujęciu teoretyczno-metodologicznym
 18. Zasady postępowania diagnostycznego w poznawaniu środowiska rodzinnego
 19. Warsztat badawczy pedagoga w diagnozie rodziny
 20. Wywiad i ankieta jako sposoby zdobywania informacji o rodzinie
 21. Wybrane narzędzia diagnozy –założenia teoretyczne i praktyczne stosowanie
 22. Techniki projekcyjne w rozpoznawaniu sytuacji rodziny
 23. Przemoc domowa wobec dziecka
 24. Identyfikowanie przemocy w rodzinie badanego
 25. Działania diagnostyczne w rozpoznawaniu zjawiska krzywdzenia dziecka
 26. Poznawanie środowiska szkolnego
 27. Klimat szkoły i klimat klasy w procesie rozpoznania pedagogicznego
 28. Charakterystyka wybranych sposobów oceny klimatu szkoły i klasy.
 29. Uczeń w środowisku szkolnym – ocena procesu przystosowania i zachowań problemowych uczniów
 30. Znaczenie diagnozy w pracy pedagogicznej nauczyciela
 31. Ocena zaburzeń w przystosowaniu i trudności adaptacyjnych dzieci i młodzieży
 32. Kryteria oceny poziomu przystosowania – opis wybranych narzędzi
 33. Uczeń z ADHD – rozpoznawanie i formy pomocy pedagogicznej
 34. Dojrzałość szkolna – uwarunkowania i kryteria diagnostyczne
 35. Wybrane narzędzia do oceny szkolnej dojrzałości – charakterystyka
 36. Rozpoznawanie i identyfikacja trudności w uczeniu się
 37. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu i ich rozpoznawanie w warunkach szkolnych
 38. Wczesna diagnoza ryzyka dysleksji – kryteria diagnostyczne i narzędzia
 39. Opis wybranych narzędzi do oceny czytania i pisania