ZAGADNIENIA  EGZAMINACYJNE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Instytut Studiów Edukacyjnych

Kierunek: Pedagogika

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna

Przedmiot:  Metodyka pracy profilaktyczno- wychowawczej w środowisku otwartym

Egzaminator: mgr Urszula Oleś

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

 • Etapy pracy profilaktyczno- wychowawczej.
 • Zasady, metody i techniki pracy pedagoga szkolnego i kuratora dla nieletnich.
 • Tworzenie środowiska wychowawczego( dynamika rozwoju grupy, cechy grupy współpracującej, bariery w relacjach z rodzicami i nauczycielami)
 • Wychowanie przez zadania grupowe. Cele, zasady i sposoby oddziaływania na wychowanka w świetlicy środowiskowej, terapeutycznej, szkolnej i kuratorskiej.
 • Indywidualna terapia pedagogiczna w pracy z wychowankiem i jego rodziną (wartości związane z istotą pomagania w problemach osobistych)

Literatura podstawowa:  

 • Kozaczuk F., Urban B., Profilaktyka i resocjalizacja. Wyd. WS, Rzeszów 1996
 • Pospiszyl K. (red.) Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje. WSiP, Warszawa 1990.
 • Pytka L. Pedagogika resocjalizacyjna. Wyd. APS, Warszawa 2000.
 • Sałasiński M., Badziukiewicz B. Vademecum pedagoga szkolnego, Wyd. WsiP , Warszawa 2003
 • Rybczyńska D.( red.) Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Wyd. OW, Kraków 2003

Literatura uzupełniająca:

 • Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Wyd. UJ Kraków 2005
 • Kalinowski M., Pełka J. Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Wyd. APS Warszawa 2003.
 • Kozdrowicz A.(red.) Poradnia w szkole. Wyd. AIU, Warszawa 1993
 • Czasopisma:

Problemy opiekuńczo- wychowawcze.

Kwartalnik pedagogiczny.