WYMAGANE D-TY DO WNIOSKÓW NA STYPENDIA na sem.letni 18-19

 

Studenci zainteresowani uzyskaniem pomocy materialnej w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego, którzy składali wnioski na pomoc materialną w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019, a których sytuacja nie uległa zmianie w stosunku do w/w okresu  (dot. także średniej ocen i osiągnięć do stypendium rektora dla najlepszych studentów), przedkładają wraz z wnioskiem dokumenty jak niżej:

 1. Oświadczenie zał. nr 6 do regulaminu;
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na złożenie oświadczenia do wniosku o stypendium – zał. nr 8 do regulaminu;
 3. Oświadczenie potwierdzające stan faktyczny i prawny do wniosku o przyznanie stypendium – zał. nr 9 do regulaminu
 4. Oświadczenie zał. nr 11 do regulaminu;
 5. Oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. nr 13 do regulaminu;
 6. Oświadczenie 1a i 1bwymagane wyłącznie w przypadku aktualizacji miejsca pobytu studenta     w trakcie nauki (do wniosku o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości).

W/w studenci oraz osoby, które w roku akademickim 2018/2019 jeszcze nie ubiegały się o stypendia, mogą składać wnioski wraz z kompletem dokumentów w Dziale Obsługi Studenta – Referacie ds. Socjalnych Studentów i Rekrutacji (budynek A, pokój nr 137) od 18.02.2019 r. nieprzekraczalnie do dnia 01.03.2019 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Stypendium socjalne:   

          Wniosek: zał. nr 1 do regulaminu;

          Oświadczenie: zał. nr 6 do regulaminu;

          Oświadczenie: zał. nr 11 do regulaminu;

          Oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: zał. nr 13

oraz

 • Oryginały zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach netto za rok 2017 wszystkich pełnoletnich członków rodziny, łącznie z wnioskodawcą (dotyczy także osób, które nie osiągnęły żadnych dochodów – wówczas Urząd Skarbowy wydaje zaświadczenie o braku dochodów lub informacje, że dana osoba nie figuruje w ewidencji).

Jeśli na dochód rodziny składają się także dochody uzyskane przez osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia wymagane jest także zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  o dochodach netto tak jak w przypadku pełnoletnich członków rodziny.

!!! Biorąc pod uwagę okres oczekiwania, należy przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem wystąpić do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia.

 • Oryginały oświadczeń – zał. 1d do regulaminu wg wzoru Uczelni od wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2017r. wraz  z zaświadczeniem z ZUS lub z zakładu pracy (PITY nie są brane pod uwagę !), potwierdzającym wysokość w/w składki od wszystkich członków rodziny składających informację o dochodach;
 • Oryginał zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego za 2017 r. – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o: formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • Dokument potwierdzający prowadzenie działalności z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • Oświadczenie zał. 1e do regulaminu – w przypadku osób, które spełniają kryteria ustawowe do złożenia wniosku indywidualnie bez rodziców, z którymi nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego;
 • Wniosek zał. 1f do regulaminu – w przypadku utraty, uzyskania dochodu, wraz z oryginałami zaświadczeń z Urzędu Skarbowego wystawionymi odrębnie na każdą osobę (w przypadku rodziców, małżonków rozliczonych razem), a w przypadku uzyskania dochodu w roku następującym po roku obliczeniowym (podatkowym) dodatkowo zaświadczenie członka rodziny, który dochód uzyskał o dochodach netto z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty, jeśli na dzień składania wniosku ta zmiana się utrzymuje;
 • Oryginał zaświadczenia z Urzędu Gminy – w przypadku posiadania dochodów z gospodarstwa rolnego, ze wskazaniem ilości posiadanych ha przeliczeniowych;
 • W przypadku rozwodu rodziców kserokopia (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację a także kserokopia (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu orzekającego o wysokości alimentów;
 • W przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oryginał zaświadczenia od komornika potwierdzającego całkowitą lub częściową bezskuteczność egzekucji alimentów w 2017r., bądź wysokość wyegzekwowanych alimentów w w/w okresie;
 • W przypadku otrzymywania w roku podatkowym 2017 świadczeń z funduszu alimentacyjnego student zobowiązany jest przestawić oryginał zaświadczenia z instytucji społecznej (MOPS, OPS, PCPR) o wysokości uzyskiwanych świadczeń w roku podatkowym 2017r. wraz z informacją o innych świadczeniach np. zasiłkach rodzinnych, dodatkach socjalnych uzyskiwanych w w/w okresie (Wymagane wyłącznie zaświadczenie – nie decyzje!);
 • W przypadku śmierci rodzica kserokopia (oryginał do wglądu) aktu zgonu;
 • Kserokopia (oryginał do wglądu) wyroku sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub pozbawieniu opieki prawnej rodziców (dot. np. osób z rodzin zastępczych, domów dziecka);
 • Kserokopie (oryginał do wglądu) aktów urodzenia (odpis skrócony) wnioskodawcy i jego rodzeństwa uwzględnionego we wniosku o stypendium, a w przypadku studentka będącego  w związku małżeńskim kserokopia aktu małżeństwa, aktów urodzenia dzieci, będących na utrzymaniu wnioskodawcy;
 • Oryginał aktualnych zaświadczeń o nauce rodzeństwa wnioskodawcy do ukończenia 26 roku życia (Wymagane wyłącznie zaświadczenia ze szkół ponadgimnazjalnych oraz uczelni wyższych);
 • Oryginały zaświadczeń o innych dochodach nie podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów       o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • Inne zaświadczenia dokumentujące sytuację rodzinną i materialną wnioskodawcy  np. zaświadczenia                   o otrzymywanych zasiłkach pielęgnacyjnych, rodzinnych, wychowawczych, dodatkach mieszkaniowych, dodatkach z tyt. samotnego wychowywania dziecka, rentach, emeryturach itp.
 • Oryginał zaświadczenia z Urzędu Pracy rodzica bezrobotnego, potwierdzający status osoby bezrobotnej z prawem lub bez prawa do zasiłku (w przypadku posiadania zasiłku z wykazanym dochodem netto);
 • W przypadku studentów, których rodzice nie pracują (np. gospodyni domowa) oryginał oświadczenia rodzica o statusie osoby niepracującej, utrzymującej się z dochodów innych członków rodziny bez zamiaru podjęcia pracy zarobkowej;
 • Inne dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny.

 WSZELKIE SKŁADANE PRZEZ STUDENTA, BĄDŹ CZŁONKA JEGO RODZINY OŚWIADCZENIA, OBLIGATORYJNIE MUSZĄ ZAWIERAĆ KLAUZULĘ POUCZENIA O ODPOWIEDZIANOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH OŚWIADCZEŃ.

1.1. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (tylko studenci trybu stacjonarnego) 

Wraz z wnioskiem na stypendium socjalne i wymaganymi dokumentami jak w pkt. 1.1:

Bez względu na miejsce zamieszkania w okresie pobierania nauki (dom studenta lub stancja):

 • oryginał oświadczenia – zał. 1a do regulaminu, dotyczącego miejsca zamieszkania w okresie pobierania nauki podpisane przez studenta oraz wynajmującego lokal;
 • oryginał oświadczenia wyjaśniającego – zał. 1b do regulaminu.

    

2. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

                                                                                                                                                             

         Wniosek: zał. nr 2 do regulaminu;

         Oświadczenie: zał. nr 6 do regulaminu;

         Oświadczenie: zał. nr 11 do regulaminu;

        Oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:  zał. nr 13

oraz

 • Oryginały zaświadczeń dokumentujących zdobyte w poprzednim zakończonym terminowo roku akademickim osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe zgodne z zał. 10 do regulaminu (jeśli istnieją).
 • Przed złożeniem osobiście przez studenta wniosku w Referacie ds. socjalnych należy wystąpić do Działu Obsługi Studenta (II i III rok) lub do Instytutu Architektury bądź Instytutu Techniki (dotyczy tylko IV roku) o potwierdzenie średniej ocen za rok studiów poprzedzający złożenie wniosku.

 

Jeśli student w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 potwierdzał  średnią ocen za rok ubiegły nie ma konieczności występowania do instytutu/DOS-u z wnioskiem  o jej ponowne obliczenie, punktacja zostanie przepisana z poprzedniego wniosku. Punkty za wykazane w semestrze zimowym 2018/2019 osiągnięcia studenta także zostaną przepisane, zatem nie ma potrzeby ponownie powielać załączników. 

 
 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:                                                                                                                                                                                                Wniosek: zał. nr 3 do regulaminu;

          Oświadczenie: zał. nr 6 do regulaminu;

          Oświadczenie: zał. nr 11 do regulaminu;

          Oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: zał. nr 13

oraz

 • Kserokopia (oryginał do wglądu) aktualnego orzeczenia lekarskiego o stopniu niepełnosprawności, potwierdzone przez właściwy organ.

 4. Jednorazowa zapomoga

      Wniosek: zał. nr 4 do regulaminu;

      Oświadczenie: zał. nr 6 do regulaminu;

      Oświadczenie: zał. nr 11 do regulaminu;

      Oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: zał. nr 13

oraz          

 • Dokumenty potwierdzające wymienione we wniosku okoliczności.

STUDENCI NA URLOPACH  DZIEKAŃSKICH!!!

Studenci przebywający na urlopie dziekańskim, którego przyczyną jest stan zdrowia dodatkowo do wniosku muszą dostarczyć zał. nr 7 do regulaminu tj. zaświadczenie dot. skierowania na urlop dziekański z przyczyn zdrowotnych, wypełnione i podpisane przez dyrekcję instytutu właściwą dla kierunku studiowania. Skierowanie na urlop dziekański nie związany ze stanem zdrowia uniemożliwia ubieganie się świadczenia pomocy materialnej.

 

Sporządził: Samodzielny Referent ds. Socjalnych Studentów i Rekrutacji – Anna Czekała, dn. 03.12.2018r.

Dodano: dn. 04.01.2019r.

Anna Czekała 32/ 415 50 20 wew. 195

 Szczegóły dot. terminu i godzin urzędowania

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:  OD 18.02.2019r. DO 01.03.2019r.

(bez możliwości przedłużenia)

od poniedziałku do piątku (gabinet 137)

w godzinach :          pn. – czw. :      9.00 – 14.00:    pt.: 10.30 – 15.30

 

Wszystkie druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej PWSZ

https://student.pwsz.raciborz.edu.pl/

pod zakładką „pomoc -druki do pobrania”