Zagadnienia egzaminacyjne rok akademicki 2017/2018

III rok pedagogika resocjalizacyjna

Przedmiot: prawne podstawy resocjalizacji

Zagadnienia:

– Prawno-administracyjne podstawy resocjalizacji.

– Przestępstwo. Pojęcie, definicje.

– Teorie kary, teorie karania.

– Kary i środki karne. Prawno – administracyjny charakter kar i środków karnych.

– Administracyjne aspekty stosowania przepisów kodeksu karnego oraz kodeksu karnego wykonawczego.

– Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich – charakterystyka środków wychowawczych.

– Środki związane z poddaniem sprawy próbie.

– Geneza prawnych podstaw resocjalizacji.

Literatura:

Prawne podstawy resocjalizacji – Barbara Stańdo – Kawecka, Zakamycze 2000.

Prawne Podstawy Resocjalizacji – Małgorzata Kuć Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011.

Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności. Barbara Stańdo-Kawecka 2007.

Resocjalizacja Anetta Jaworska (red.) Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne. Kraków 2009.

Prawo karne materialne cz. ogólna i szczególna LexisNexis Marek Bojarski, Jacek Giezek, Zofia Sienkiewicz. Wyd. jak najnowsze.

Akty normatywne:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

Wybrane rozporządzenia do wyżej wymienionych ustaw.