Seminarium licencjackie – dr hab. Piotr Olender – 16.10.2019 r. godz. 13.00 sala 342.