ZAKRES ZADAŃ:

 1. Rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych.
 2. Pomoc jednostkom uczelnianym we wprowadzaniu rozwiązań udostępniających Uczelnię osobom niepełnosprawnym oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.
 3. Usuwanie barier w dostępie do zasobów informacyjnych i edukacyjnych.
 4. Informowanie kandydatów i na studia ich opiekunów o możliwości kształcenia na Uczelni osób niepełnosprawnych.
 5. Podejmowanie działań na rzecz pełnej integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 6. Współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi wspierającymi osoby niepełnosprawne.
 7. Kształtowanie wolnego od stereotypów wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczności studenckiej.
 8. Pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach programów na rzecz osób niepełnosprawnych.
 9. Reprezentowanie interesów studentów z niepełnosprawnością przed organami Uczelni i na zewnątrz.
 10. Stworzenie banku informacji o formach pomocy dla osób niepełnosprawnych.
 11. Współpraca z Pełnomocnikami Rektorów ds. Osób Niepełnosprawnych innych uczelni w celu wymiany doświadczeń i realizowania wspólnych działań.

 

POMOC W SFERZE ORGANIZACYJNEJ

Pomoc w sferze organizacyjnej obejmuje działania:

 • przystosowanie infrastruktury uczelni (likwidacja barier architektonicznych, montaż windy i podjazdów dla wózków inwalidzkich)
 • wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • wyposażenie sal wykładowych z myślą o osobach słabosłyszących w system wspomagający słyszenie,
 • pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych,
 • zapewnienie o możliwości skorzystania z zakwaterowania w Domu Studenta (poza kolejnością),
 • stworzenie skutecznego systemu przepływu informacji od i do studentów (poczta elektroniczna),
 • powołanie do życia w roku akademickim 2015/2016 Studenckiego Klubu Pomocy Koleżeńskiej,
 • szkolenie biblioteczne w zakresie korzystania z różnych źródeł informacji

 

POMOC W SFERZE MATERIALNEJ

Pomoc w sferze materialnej obejmuje działania:
Studenci z niepełnosprawnością, oprócz identycznych jak dla wszystkich studentów uprawnień do otrzymania stypendium socjalnego lub naukowego, mają prawo do ustawowego stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Warunkiem jego otrzymania jest złożenie wniosek wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Stypendia specjalne dla niepełnosprawnych przyznawane są na okres jednego semestru, co oznacza, że po upływie tego okresu należy ponownie złożyć wniosek! Więcej informacji: https://student.pwsz.raciborz.edu.pl/index.php/pomoc-materialna.html

Studenci z niepełnosprawnością mogą zamówić w bibliotece uczelnianej literaturę potrzebną do studiowania. Z zakupionych książek studenci niepełnosprawni mogą korzystać przez cały rok akademicki. Więcej informacji w bibliotece uczelnianej.