Wymagania egzaminacyjne

Kierunek: pedagogika

Specjalność: edukacja elementarna

Edukacja matematyczna z metodyką

dr Jolanta Gabzdyl

 • Etapy kształtowania pojęć matematycznych.
 • Dojrzałość szkolna, wskaźniki dojrzałości szkolnej.
 • Aspekty czynnościowego nauczania matematyki w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej.
 • Zbiór, element zbioru, podzbiór, działania na zbiorach, pojęcia relacji, relacji równoważnościowej i równoliczności. Określanie zbiorów i podzbiorów, wykonywanie działań na zbiorach (suma, część wspólna, różnica), układanie i rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem zbiorów).
 • Aspekty liczby naturalnej. Rozróżnianie aspektów liczby naturalnej i wskazywanie odpowiednich przykładów. Monografia liczby – etapy wprowadzania liczby. Działania na liczbach naturalnych.
 • Rodzaje zadań tekstowych, ich podział ze względu na strukturę, konstrukcję i formę. Koncepcje i metody rozwiązywania zadań tekstowych. Etapy rozwiązywania zadań tekstowych. Układanie i rozwiązywanie zadań dotyczących rozumienia różnych aspektów działań (m.in. dodawanie i odejmowanie jako przeliczanie, doliczanie i odliczanie, dzielenie jako mieszczenie i podział). Układanie zadań tekstowych – znajomość ich struktur i umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych o różnym stopniu złożoności, różnymi sposobami.
 • Projektowanie, dobieranie i stosowanie środków dydaktycznych odpowiednich do zajęć matematycznych.
 • Rozwiązywanie równań i nierówności różnymi sposobami.
 • Podstawowe pojęcia geometryczne (punkt, odcinek, prosta, figury geometryczne). Zasad i etapy kształtowania pojęć geometrycznych. Rodzaje aktywności geometrycznej. Kształtowania pojęć geometrycznych (figura geometryczna, rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych, odcinek, prosta, wielokąt). kształtowanie umiejętności geometrycznych, np. rysowanie figur geometrycznych, obliczanie obwodów figur w sytuacjach prostych i złożonych itp.
 • Matematyczne umiejętności praktyczne kształtowane u uczniów w klasach I-III. Kształtowanie umiejętności praktycznych (np. mierzenie odległości, masy, objętości, czasu, obliczeń pieniężnych itd.) oraz ukazywanie matematyki jako sposobu opisywania rzeczywistości.
 • Przyczyn powstawania trudności w uczeniu się matematyki i sposoby zapobiegania im. Zaburzenia w uczeniu się matematyki.
 • Zasady planowania pracy domowej z matematyki. Planowanie i organizacja pracy domowej z matematyki z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka.
 • Formy sprawdzania i oceniania osiągnięć matematycznych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny opisowej. Sprawdzanie matematycznych osiągnięć szkolnych – planowanie i realizacja. Formułowanie oceny opisowej osiągnięć matematycznych.