Edukacja polonistyczna z metodyką

Zagadnienia egzaminacyjne

1.Edukacja polonistyczna w procesie kształcenia i wychowania:

 • Teoretyczne założenia edukacji polonistycznej
 • Wiodąca rola edukacji polonistycznej

2.Edukacja językowa dzieci:

 • Funkcje języka,
 • Kompetencje językowe dziecka

3.Psychologiczne podstawy procesu czytania i pisania:

 • Objaśnienia terminologiczne
 • Aspekty czytania
 • Metody nauki czytania, rodzaje i cechy dobrego czytania

4.Edukacja czytelnicza dzieci:

 • Gotowość do nauki czytania
 • Czytelnictwo, dojrzałość czytelnicza

5.Trudności w nauce czytania i pisania oraz sposoby ich przezwyciężania:

 • Doskonalenie nauki czytania i pisania
 • Kontrola i ocena czytania i pisania

6.Edukacja literacka dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:

 • Dziecko jako uczestnik procesu komunikacji literackiej
 • Inicjacja literacka młodego czytelnika
 • Modele kontaktu dziecka ze słowem drukowanym

7.Dziecko w świecie prozy:

 • Gatunki literackie przeznaczone dla dzieci
 • Baśń i bajka jako reprezentatywny gatunek literacki

8.Dziecko w świecie poezji:

 • Poezja jako zabawa i humor, tradycja i współczesność
 • Metoda oswajania ze sztuką słowa
 • Współczesna poezja dla dzieci a tradycja

9.Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu:

 • Rodzaje ćwiczeń w mówieniu i pisaniu
 • Swobodna a samorzutna wypowiedź dziecka
 • Ćwiczenia stylistyczne
 • Umiejętności formułowania i przekazywania informacji

10.Rola ćwiczeń słownikowo – frazeologicznych i syntaktycznych:

 • Rodzaje ćwiczeń
 • Ćwiczenia usprawniające słownictwo dzieci i umiejętność posługiwania się językiem ojczystym

11.Ćwiczenia ortograficzno – gramatyczne:

 • Zasady ortografii polskiej
 • Rodzaje ćwiczeń ortograficznych i gramatycznych
 • Sposoby kontroli, oceny, poprawy

12.Lektura dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym:

 • Lektura uczy, bawi, wychowuje – zagadnienia metodyczne
 • Książki dla dzieci, próba charakterystyki
 • Propagowanie czytelnictwa

13.Inscenizacja i metafora dziecięca w edukacji polonistycznej:

 • Rodzaje inscenizacji i znaczenie

14.Media a edukacja polonistyczna:

 • Rodzaje i znaczenie edukacji medialnej
 • Wykorzystanie środków medialnych
 • Czasopiśmiennictwo dziecięce

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

 1. Brzezińska A., Czytanie i pisanie – nowy język dziecka, Warszawa 1987.
 2. Baczyńska H., Metodyka nauczania początkowego języka polskiego, Warszawa 1987.
 3. Czelakowska D., Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2009.
 4. Doman G., Doman J., Jak nauczyć małe dziecko czytać, Warszawa 1992.
 5. Borawska K., Umiejętności językowe dziecka, Białystok 2004.
 6. Frycie S., Ziółkowska – Sobecka M., Kształcenie literackie w okresie wczesnoszkolnym, Warszawa 1995.
 7. Kamińska K., Metody nauki czytania, Warszawa 2002.
 8. Konopnicka I. , Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym, Opole 2013.
 9. Plenkiewicz M., Efekty w czytaniu dzieci 9 – 10 letnich, Bydgoszcz 1996.
 10. Szczepańska M., Edukacja kulturalna dziecka w wieku przedszkolnym, Kraków 2000.
 11. Zakrzewska B., Przyczyny trudności w nauce czytania i pisania, Warszawa 2000.
 12. Żurakowski B., W świecie poezji dla dzieci, Warszawa 2002.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 1. Brzezińska A., Dziecko w zabawie i świecie języka, Poznań 1995.
 2. Czelakowska D., Twórczość a kształcenie językowe dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 1996.
 3. Jedut A., Pleskot A., Nauczanie ortografii w klasach I – III.
 4. Więckowski R., Pedagogika wczesnoszkolna, Warszawa 1996.
 5. Wójtowiczowa M., O wychowaniu językowym, Warszawa 1997.
 6. Artykuły z „Życia Szkoły” i „Wychowania w  przedszkolu”