ZAGADNIENIA Z EDUKACJI ŚRODOWISKOWEJ Z METODYKĄ

 1. Teoretyczne podstawy edukacji środowiskowej i jej miejsce w kształceniu zintegrowanym
 • założenia programowe kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji środowiskowej
 • ogólny zakres pojęcia środowiska i jego rola w kształceniu zintegrowanym
 • pozytywny stosunek człowieka do przyrody
 • związki dziecka w młodszym wieku szkolnym z przyrodą, w kontekście „festina lente”
 1. Metody pracy charakterystyczne dla edukacji środowiskowej
 2. Spacery i wycieczki jako formy zapoznawania dzieci z otaczającym środowiskiem
 3. Rola nauczyciela w edukacji środowiskowej dzieci w młodszym wieku szkolnym
 • refleksyjność nauczyciela
 1. Edukacja ekologiczna jako nierozerwalny element edukacji środowiskowej
 • Podstawy teoretyczne ekologii,
 • Cele edukacji ekologicznej
 • Nurt ekologii płytkiej i głębokiej
 1. Kształtowanie postawy proekologicznej dzieci w młodszym wieku szkolnym
 • Zagrożenia dla atmosfery, wody, gleby, fauny i flory oraz zdrowia i życia człowieka wynikające z jego działalności.
 • Akcje proekologiczne o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim
 • Odnawialne i nieodnawialne źródła energii
 • Ochrona przyrody
 1. Znaczenie edukacji regionalnej w procesie kształcenia i wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym,
 2. Znaczenie edukacji europejskiej w kształceniu wczesnoszkolnym
 3. Wychowanie patriotyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym
 • definicyjne ujęcie patriotyzmu
 • „Mała ojczyzna”
 • pojęcia społeczne i historyczne w edukacji małego dziecka
 1. Doświadczenia przyrodnicze w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Literatura:

 1. Budniak A., Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, Wydawnictwo Impuls Kraków 2009.
 2. Chauvel D., Michel V., Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 1999.
 3. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., Ochrona środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa 2015.
 4. Dymara B. /red./, Dziecko w świecie przyrody, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2000.
 5. Dymara B., Korzeniowska W., Ziemska Fr., Dziecko w świecie tradycji, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2002.
 6. Parczewska T., Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Wyd. UMCS, Lublin 2009.
 7. Paśko I., Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I-III szkół podstawowych, WAP, Kraków 2003.
 8. Zioło I., Edukacja środowiskowa w nauczaniu zintegrowanym, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003.