zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu edukacja zdrowotna

Kierunek: pedagogika

Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna

 1. Pedagogika zdrowia jako interdyscyplinarna nauka o edukacji zdrowotnej.
 2. Podstawowe pojęcia pedagogiki zdrowia. Styl życia, zachowania zdrowotne, alfabetyzacja zdrowotna, kultura zdrowotna, edukacja zdrowotna, wychowanie zdrowotne, kształcenie zdrowotne, zdrowie, promocja zdrowia, profilaktyka chorób.
 3. Czynniki warunkujące zdrowie człowieka. Proces edukacji warunkiem zdrowia.
 4. Współczesna koncepcja zdrowia. Zdrowie jako wartość, zasób, środek. Promocyjne ujęcie zdrowia.
 5. Proces promocji zdrowia. Definicja, cele, obszary.
 6. Modele edukacji zdrowotnej, cele edukacji zdrowotnej.
 7. Planowanie, realizacja i ewaluacja programu edukacji zdrowotnej.
 8. Żywienie jako fizjologiczny i edukacyjny problem. Edukacja żywieniowa.
 9. Współczesne metody psychoprofilaktyki uzależnień. Rola pedagoga.
 10. Aktywność ruchowa jako składnik zdrowego stylu życia.
 11. Rola pedagoga w promocji zdrowia psychospołecznego. Stres i jego wpływ na zdrowie.
 12. Założenia  profilaktyki zakażeń hiv.
 13. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych. Choroby układu krążenia i nowotworowe.

Literatura obowiązkowa

 1. Borzucka – Sitkiewicz K., Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Przewodnik dla edukatorów zdrowia. Wyd. „Impuls”, Kraków 2006.
 2. Demel M., Pedagogika zdrowia. WSiP, W-wa, 1980 (lub wyd. z 1968 r.).
 3. Fedyn B., Skuteczność szkolnej edukacji zdrowotnej. Wyd. PWSZ, Racibórz 2009.
 4. Gaweł A., Pedagodzy wobec wartości zdrowia. Wyd. UJ, Kraków 2003.
 5. Gembalczyk I., Edukacyjne aspekty promowania zdrowia w środowisku lokalnym. Wyd. PWSZ, Racibórz 2010.
 6. Karski J., (red.) Promocja zdrowia. Ignis, Wa-wa, 2000.
 7. Syrek E., Borzucka – Sitkiewicz K., Edukacja Wyd. WAiP, Warszawa 2009.
 8. Woynarowska B. (red.) Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa 2007 (i kolejne wznowienia).
 9. Woynarowska B. (red.), Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. ORE, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Heszen I., Sęk H. (red.), Psychologia zdrowia. PWN, Warszawa 2007.
 2. Lewicki C., Edukacja zdrowotna – systemowa analiza zagadnień. Wyd. UR, Rzeszów 2006.
 3. Sheridan Ch. L., Radmacher S.A., Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia. IPZ, Warszawa 1998.
 4. Woynarowska B. (red.), Zdrowie i szkoła. PZWL, Warszawa 2000.
 5. Artykuły z czasopism „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, „Lider”, „Promocja Zdrowia i Edukacja Zdrowotna w Szkole”