Pytania egzaminacyjne z filozofii;

1. Główne filozoficzne pytania i opis ich specyfiki.

2. Buddyjskie pytanie o istotę cierpienia i wyzwolenie z cierpienia.

3. Istota pytania o arche. Jońscy filozofowie przyrody, Heraklit, Anaksymander,

Parmenides.

4. Filozofia dobra u Sokratesa. Istota dialogu etycznego. Czym jest cnota? Twój pogląd

na osobowość Sokratesa.

5. Dualizm ontologiczny Platona i koncepcja duszy sprawiedliwej. Sens metafory Jaskini.

Platońska koncepcja współzależności Dobra, Prawdy i Piękna. Rola tych wartości w duchowym życiu człowieka

6. Istota filozofii moralnej Epikura. Teoria lęków i sposoby ich przezwyciężenia.

7. Obraz natury ludzkiej w Księdze Rodzaju. Problem zła i istota dobra.

8. Podstawy filozofii św. Augustyna. Prymat Boga w hierarchii wartości, a platońskie

źródła filozofii św. Augustyna

9. Filozofia Pascala. Koncepcja granic ludzkiego rozumu, miejsce człowieka w

uniwersum. Zakład Pascala. Sens myśli o „trzcinie myślącej”.

10. Istota racjonalizmu Kartezjusza.

11. Giordano Bruno – jego filozofia przyrody i spór z chrześcijańską ontologią.

12. Filozofia podmiotu Kanta. Istota imperatywu kategorycznego.

13. Polska filozofia podmiotu – Antonii Kępiński, „Świat schizofreniczny” – koncepcja świata „schizofrenicznego”, metabolizmu informacyjnego.

14. Współczesne koncepcje etyczne – doświadczenie etyczne; istota tragizmu etycznego; problematyka hierarchii wartości; koncepcja odpowiedzialności i wolności we współczesnej filozofii człowieka.


Literatura (wybrane, związane z wykładami) fragmenty w/w dzieł:


1. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, (wszystkie wydania).
2. L. Kołakowski, O co nas pytają wielcy filozofowie, Kraków 2004.
3. Platon, Obrona Sokratesa. Metafora Jaskini.
4. B. Pascal, Myśli.
5.A. Kępiński, Schizofrenia,
6. św. Augustyn, Wyznania,
7. materiały ze strony :
http://www.filozofia-moja.republika.pl/filozofia.htm