Zagadnienia egzaminacyjne

Przedmiot: Historia myśli pedagogicznej

 1. Wychowanie w starożytności: wychowanie w starożytnej Grecji – wychowanie helleńskie, spartańskie, ateńskie. Grecka teoria i praktyka pedagogiczna.
 2. Wychowanie i szkolnictwo w starożytnym Rzymie.
 3. Oświata i wychowanie w średniowieczu: wychowanie stanowe, szkolnictwo klasztorne, pierwsze uniwersytety europejskie; powstanie i początki Akademii Krakowskiej. Średniowieczna myśl i praktyka pedagogiczna: Karol Wielki.
 4. Pedagogika i szkolnictwo epoki Odrodzenia: idee  humanizmu,europejska myśl pedagogiczna: V. da Feltre, J. L. Vives, św. T. Morus, M.  Luter, Erazm z Rotterdamu.
 1. Polska myśl o wychowaniu – pedagogika i szkolnictwo Odrodzenia A. F. Modrzewski. Szkolnictwo jezuickie, innowiercze.
 2. Oświeceniowa myśl pedagogiczna J.A. Komeński, J. Locke, J.J. Rousseau, J. H. Pestalozzi.
 3. Edukacja w Polsce w XVIII w. Powstanie i działalność Komisji Edukacji Narodowej, szkoła w czasach KEN, poglądy na stan nauczycielski, dorobek.
 4. Oświata na ziemiach polskich pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim.
 5. Myśl pedagogiczna i edukacja w II Rzeczypospolitej: ustawa J. Jędrzejewicza.
 6. Tajna oświata w Polsce w czasie II wojny światowej.
 7. Szkolnictwo i wychowanie w Polsce Ludowej.
 8. Reforma ustrojowa systemu edukacji z 1999 r.

Literatura podstawowa:

 1. Bartnicka K., Szybiak I., Zarys historii wychowania, Warszawa 2001.
 2. Krajewski M., Dzieje wychowania i doktryn pedagogicznych, Płock 2005.
 3. Wołoszyn S., Oświata i wychowanie w XX w., [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. naukowa Kwieciński Z., Śliwierski B., Warszawa 2003, s. 155 – 180.
 4. Wroczyński R., Dzieje oświaty polskiej do roku 1795, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca:

 1. Historia wychowania. Wiek XX,., t. I – II, Warszawa 1980.
 2. Kot S., Historia wychowania, t. I – II, Warszawa 1996.
 3. Krajewski M., Dzieje wychowania i doktryn pedagogicznych. Zarys wykładu, Warszawa 2003.
 4. Krajewski M., Historia wychowania i myśli pedagogicznej. Zarys wykładu, wyd. 3. Warszawa 2006.
 5. Kurdybacha Ł., Dzieje wychowania, Warszawa 1967.
 6. Wołoszyn S., Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, Warszawa 1964.
 7. Wołoszyn S., Źródła do dziejów i myśli pedagogicznej, Kielce 1995.
 8. Orczyk A., Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Warszawa 2008