Edukacja elementarna     2018/2019

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu – Metody diagnozy i terapii pedagogicznej

 1. Definicje diagnozy pedagogicznej, cel i przedmiot.
 2. Klasyfikacja diagnoz cząstkowych.
 3. Rodzaje diagnoz.
 4. Zadania diagnozy społecznej i typy diagnoz.
 5. Nauczyciel w roli diagnosty – zakres diagnozy szkolnej.
 6. Czynności i etapy postępowania diagnostycznego w naukach społecznych.
 7. Kompetencje badacza i zasady etycznego postępowania.
 8. Źródła błędów diagnostycznych.
 9. Błędy etyczne popełniane w relacji diagnostycznej.
 10. Metodologia badawcza, schemat postępowania diagnostycznego w edukacji.
 11. Charakterystyka podstawowych metod, technik i narzędzi w diagnostyce
 12. Metoda sondażu diagnostycznego w badaniach pedagogicznych.
 13. Metoda indywidualnych przypadków.
 14. Podstawowe techniki diagnostyczne w pracy pedagoga – obserwacja, wywiad, ankieta i kwestionariusze.
 15. Techniki socjometrii i ich zastosowanie w pracy pedagogicznej.
 16. Techniki projekcyjne w badaniu pedagogicznym – możliwości i ograniczenia.
 17. Poznawanie środowiska szkolnego.
 18. Klimat szkoły i klimat klasy w procesie rozpoznania pedagogicznego.
 19. Charakterystyka wybranych sposobów oceny klimatu szkoły i klasy.
 20. Znaczenie diagnozy w pracy pedagogicznej nauczyciela.
 21. Dojrzałość szkolna – uwarunkowania i kryteria diagnostyczne.
 22. Wybrane narzędzia do oceny szkolnej dojrzałości – charakterystyka.
 23. Rozpoznawanie i identyfikacja trudności w uczeniu się.
 24. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu i ich rozpoznawanie w warunkach szkolnych.
 25. Wczesna diagnoza ryzyka dysleksji – kryteria diagnostyczne i narzędzia.

LITERATURA

Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji: problem i diagnozowanie, Wydawnictwo „Harmonia”, Gdańsk 2002. Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria- diagnoza-terapia. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, Warszawa 2000.

Jarosz E., Wysoka E., Diagnoza psychopedagogiczna: podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2006. King G., Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańsk 2004. KrasowiczKupis G. (red), Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy, Wydawnictwo „Harmonia”, Gdańsk 2012. Mickiewicz J., Dysleksja rozwojowa. Podstawy diagnozy i terapii. Wydawnictwo „Dom organizatora”, Toruń 2011. Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.