III Edukacja elementarna  2018/2019

Zagadnienia egzaminacyjne do przedmiotu:

Metodyka pracy korekcyjno – kompensacyjnej z dzieckiem z  trudnościami w nauce czytania i pisania

 1. Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania – terminologia.
 2. Definicja dysleksji.
 3. Historia badań nad dysleksją.
 4. Częstość występowania dysleksji.
 5. Etiologia – pierwotne przyczyny dysleksji.
 6. Patomechanizm – wtórne, bezpośrednie przyczyny dysleksji rozwojowej.
 7. Typy dysleksji.
 8. Objawy ryzyka dysleksji. Skala Ryzyka Dysleksji.
 9. Symptomy dysleksji rozwojowej w różnych okresach życia dziecka.
 10. Diagnoza dysleksji, kryteria diagnostyczne zawarte w międzynarodowych klasyfikacjach ICD-10, DSM-IV.
 11. Rola funkcji słuchowej w czynnościach czytania i pisania. Zaburzenia percepcji słuchowej ich objawy i konsekwencje. Metody badania poziomu percepcji słuchowej.
 12. Zaburzenia słuchu fonematycznego. Metody badania i ćwiczenia doskonalące słuch fonematyczny.
 13. Rola funkcji wzrokowej w czynnościach czytania i pisania. Zaburzenia percepcji wzrokowej oraz orientacji przestrzennej i ich objawy. Metody badania percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej.
 14. Motoryka ogólna i manualna jako czynnik gotowości dziecka do nauki szkolnej. Zaburzenia i opóźnienia rozwoju ruchowego i ich objawy.
 15. Lateralizacja, jej rodzaje jako ważny czynnik rozwoju ruchowego dziecka. Zaburzenia procesu lateralizacji jako przyczyna trudności i niepowodzeń w nauce. Metody badania lateralizacji.
 16. Charakterystyka trudności w nauce różnych przedmiotów.
 17. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów dyslektycznych.
 18. Metody wspomagające terapię dziecka dyslektycznego.
 19. Metoda edukacyjno – terapeutyczna ORTOGRAFFITI, założenia, cele, struktura.
 20. Organizacja pomocy uczniom z dysleksją w świetle obowiązujących przepisów oświatowych.
 21. Terapia dysleksji. Cele i zasady prowadzenia terapii pedagogicznej. Etapy pracy terapeutycznej. Organizacja pracy w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych. Dokumentacja zajęć.

Bogdanowicz M., Terapia pedagogiczna. Przewodnik bibliograficzny, „Harmonia”, Gdańsk 2005. Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu- odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli, LINEA, Lubin 1995. Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji . Problem i diagnozowanie, „Harmonia” Gdańsk 2002. Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria – diagnoza – terapia, CMPPP, Warszawa 2000. Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole., WSiP  2004. Gąsowska T., Pietrzak-Stępkowska Z., Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, WSiP 1984..Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz, Wyd. Akademii Bydgoskiej 2001.Kalicińska U., Efektywność terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Wydawnictwo PWSZ, Racibórz 2010. Kujawa E.,Kurzyna M., Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu, WSiP 2001. Mickiewicz J., Jedynka z ortografii. Rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym, Wyd. Tonik, Toruń 2002. Pętlewska H., Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu: terapia pedagogiczna, Kraków, Impuls 2003. Skorek E.M., Red., Terapia pedagogiczna. T. I, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego, Kraków, Impuls 2005. Sawa B. Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, Warszawa, WSiP 1987. Skibińska H., Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu, WSP, Bydgoszcz  1996. Szurmiak M., Podstawy reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, Warszawa  WSiP 1987. Waszkiewicz E., Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, Warszawa CMPPP 2002. Zakrzewska B., Trudności w czytaniu i pisaniu: modele ćwiczeń, Warszawa, WSiP 1996. Zakrzewska B., Jeszcze potrenujmy: ćwiczenia w zakresie wzrokowo-słuchowym, Warszawa, WSiP 1998.