III Edukacja elementarna 2018/2019

Zagadnienia egzaminacyjne do przedmiotu: Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce matematyki

 1. Dojrzałość do uczenia się matematyki.
 2. Dziecięce liczenie.
 3. Operacyjne rozumowanie
 4. Zdolność do swobodnego posługiwania się reprezentacjami.
 5. Dojrzałość emocjonalna i jej znaczenie w uczeniu się matematyki.
 6. Podstawy diagnozy działalności matematycznej.
 7. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, ustalenia terminologiczne i ogólna charakterystyka.
 8. Teoretyczne podstawy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
 9. Zasady prowadzenia zajęć z dziećmi.
 10. Sposoby konstruowania programów do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
 11. Metody prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
 12. Metodyka konstruowania gier.
 13. Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych.
 14. Dysleksja i dyskalkulia-odrębności i podobieństwa.
 15. symptomatologia zaburzeń rozwoju umiejętności arytmetycznych.
 16. Diagnoza dyskalkulii rozwojowej.
 17. Pomoc dzieciom z dyskalkulią w świetle badań i praktyki.
 18. W kierunku efektywnej edukacji.

Bogdanowicz M., Terapia pedagogiczna. Przewodnik bibliograficzny, „Harmonia”, Gdańsk 2005. Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole., WSiP  2004. Gruszczyk-Kolczyńska E., Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki, Warszawa, IWZW 1989. Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, Warszawa, WSiP 1992. Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz, Wyd. Akademii Bydgoskiej 2001. Košč L., Psychologia i patopsychologia zdolności matematycznych, WRiT, Warszawa 1982. Oszwa U., Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy i terapii, Kraków, Impuls 2006. Oszwa U., Przetwarzanie fonologiczne a rozumowanie arytmetyczne u dzieci. W: KrasowiczKupis G. (red.)Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna, Harmonia, Gdańsk 2006. Oszwa U., Dyskalkulia, „Remedium”,2, 8-9,2002.Skorek E.M., Red., Terapia pedagogiczna. T. I, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego, Kraków, Impuls 2000.