II Pedagogika resocjalizacyjna  2018/2019

Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu: Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej

 1. Zadania pracy korekcyjno-kompensacyjnej, terapii pedagogicznej.
 2. Zasady pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 3. Konstrukcja opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Części składowe programu pracy korekcyjno-kompensacyjnej.
 5. Główne cele pracy terapeutycznej.
 6. Metody stosowane w terapii pedagogicznej.
 7. Etapy pracy terapeutycznej z dzieckiem dyslektycznym.
 8. System pomocy terapeutycznej w Polsce.
 9. Definicje pojęć – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dysleksja rozwojowa.
 10. Koncepcje etiologii – pierwotnych przyczyn dysleksji rozwojowej.
 11. Patomechanizm – wtórne, bezpośrednie przyczyny dysleksji rozwojowej.
 12. Typy dysleksji i ich charakterystyka.
 13. Symptomy dysleksji w czytaniu, pisaniu i zachowaniu.
 14. Zmienność symptomów dysleksji.
 15. Zjawiska obserwowane w dynamice objawów dysleksji.
 16. Definicja dyskalkulii według L. Kosca.
 17. Rodzaje dyskalkulii i ich charakterystyka.
 18. Grupy dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się występujące w populacji szkolnej.
 19. Obszary działalności matematycznej, w których można obserwować specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.
 20. Rodzaje testów służących do diagnozy dyskalkulii rozwojowej.
 21. Metody służące do pomiaru osiągnięć dziecka w zakresie matematyki.
 22. Metody pomiaru zdolności specyficznych.

Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu- odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli, LINEA, Lubin 1995. Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji . Problem i diagnozowanie, „Harmonia” Gdańsk 2002. Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria – diagnoza – terapia, CMPPP, Warszawa 2000. Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole., WSiP  2004. Gąsowska T., Pietrzak-Stępkowska Z., Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, WSiP 1984. Gruszczyk-Kolczyńska E., Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki, Warszawa, IWZW 1989. Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, Warszawa, WSiP 1992.Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz, Wyd. Akademii Bydgoskiej 2001. . Košč L., Psychologia i patopsychologia zdolności matematycznych, WRiT, Warszawa 1982. Mickiewicz J., Jedynka z ortografii. Rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym, Wyd. Tonik, Toruń 2002.  Oszwa U., Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy i terapii, Kraków, Impuls 2006. Pętlewska H., Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu: terapia pedagogiczna, Kraków, Impuls 2003. Skorek E.M., Red., Terapia pedagogiczna. T. I, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego, Kraków, Impuls 2005.