Zagadnienia egzaminacyjne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Instytut Studiów Edukacyjnych

Kierunek: Pedagogika

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna (I rok, semestr II)

Przedmiot: Metodyka pracy profilaktyczno-wychowawczej  w środowisku otwartym

Egzaminator: mgr Beata Gawłowska

Zagadnienia egzaminacyjne

 1. Pojęcie, zakres i cele profilaktyki.
 2. Metody i techniki oddziaływań wychowawczych, profilaktycznych, korekcyjnych oraz resocjalizacyjnych.
 1. Mechanizmy zakłócające oddziaływania profilaktyczno-wychowawcze.
 2. Opiekuńcza, profilaktyczna, wychowawcza i resocjalizacyjna rola pedagoga szkolnego.
 3. Metodyka pracy kuratora sądowego. Zakres pracy i obowiązków kuratora rodzinnego  i karnego.
 1. Cele, zasady i sposoby oddziaływania na wychowanka w świetlicy środowiskowej, terapeutycznej, szkolnej.
 1. Rola i zadania wychowawcy – organizatora czasu wolnego podopiecznych.
 2. Współpraca wychowawcy z rodziną wychowanka.
 3. Profilaktyka zachowań dzieci i młodzieży: znane lokalne programy i działania profilaktyczne.

 

Literatura podstawowa

 

 1. Cekiera Cz., Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, Wyd. Tow. Nauk. KUL.
 1. Gaś Z., Profilaktyka uzależnień, Warszawa 1999.
 2. Gaś Z., Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji,  Lublin 2000, Wyd. UMCS.
 1. Gaś Z., Uzależnienia. Skuteczność programów profilaktycznych, Wyd. Szkolne i   Pedagogiczne Warszawa 1994.
 1. Jundził I., Rola zawodowa pedagoga szkolnego, Warszawa 1980.
 2. Kozaczuk F., Urban B., Profilaktyka i resocjalizacja, Wyd. WS, Rzeszów 1996.
 3. Pospiszyl K. (Red.), Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenie i koncepcje, WSiP, Warszawa 1990.
 1. Pytka L., Pedagogika resocjalizacja, Wyd. APS,Warszawa 2000.

 

Literatura uzupełniająca:

 1. Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa 2000.
 1. Sałasiński M., Badziukiewicz B., Vademecum pedagoga szkolnego, Wyd. WSiP,    Warszawa 2003.
 1. Rybczyński D. (Red.), Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji,   Wyd. OW, Kraków 2003.