Zagadnienia egzaminacyjne – Patologie społeczne

Pedagogika resocjalizacyjna

Literatura:

Goldhagen Daniel Jonah: Gorliwy kaci Hitlera. Zwyczajni Niemcy i Holocaust. Prószyński i S-ka. Warszawa 1999.

Harald Welzer: Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów. Wyd. Naukowe Scholar Warszawa 2010.

Ingard Christian: Wierzyć i niszczyć. Intelektualności w machinie wojennej SS. Wyd. Czarne Wołowiec 2013.

Milgram Stanley: Posłuszeństwo wobec autorytetu. WAM Kraków 2008

Miller Artur oprac. Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej. WAM Kraków 2008.

Nowak Anna (red.): Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne. Kraków „Impuls” 2000.

Pawełczyńska Anna: Wartości a przemoc. Zarys socjologicznej problematyki Oświęcimia. Lublin, Wydawnictwo Test 2004 .

Podgórecki Adam: Patologia życia społecznego, Warszawa, PWN 1969.

Pospiszyl Irena: Patologie społeczne. Warszawa, PWN 2008.

Urban Bronisław: Zachorowania dewiacyjne młodzieży. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1999.

Walancik Marek (red.): Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej. Wybrane konteksty. Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” 2009.

Zabielska Janina Marta: Ubóstwo a procesy marginalizacji społecznej. Lublin, KUL 2007 r.

Zimbardo Philip: Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło. PWN Warszawa 2008.

Strony internetowe dot. patologii społecznych

 

Zagadnienia:

 1. Patologia społeczna, przyczyny, rodzaje, profilaktyka
 2. Relatywizm i rygoryzm moralny dawniej i w okresie ponowoczesnym
 3. Uzależnienia – przyczyny, rodzaje, diagnoza i środki zaradcze (alkohol, narkotyki, seks, jedzenie, hazard itp.)
 4. Agresja dzieci i młodzieży. Środki zaradcze
 5. Dzieci ulicy, bezdomność
 6. Lincz i terroryzm, stereotypy i uprzedzenia. Wykluczenie społeczne. Środki zaradcze, problemy etyczne
 7. Dewiacja samotnicza – Samobójstwo. Przyczyny syndrom presuicydalny
 8. Patologie seksualne – uregulowania prawne, podłoże kulturowe (prostytucja, pornografia, kazirodztwo, gwałt, pedofilia). Problem nietypowych zachowań seksualnych
 9. Handel ludźmi. Terroryzm. Prawa Człowieka. Ośrodki interwencji kryzysowej
 10. Patologia instytucji – objawy, przyczyny, profilaktyka
 11. Cyberprzemoc, sekty i inne zagrożenia życia społecznego
 12. Anomia i środki zaradcze. Teorie dewiacji.
 13. Podkultura przemocy w izolacji więziennej.
 14. Przyczyny dewiacji zła. Eliminacja, pozbawienie życia
 15. Konteksty kulturowe i historyczne patologii społecznej.
 16. Analiza wybranej publikacji książkowej (projektu) studenta.