Kierunek: pedagogika

Specjalność: edukacja elementarna

Sesja egzaminacyjna zimowa 2018/2019

Pedagogika przedszkolna z metodyką

 1. Wprowadzenie w podstawowe pojęcia pedagogiki przedszkolnej – dziecko, dzieciństwo, edukacja, wspieranie, wspomaganie, wychowanie, podmiotowość, cechy i właściwości rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
 2. Współczesna koncepcja wychowania przedszkolnego. Alternatywne formy edukacji przedszkolnej. Organizacja warunków edukacji przedszkolnej. Funkcje, zadania, cele edukacji przedszkolnej według założeń ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
 3. Organizacja warunków edukacji przedszkolnej. Istota, funkcje, zadania i cele nowej podstawy programowej.
 4. Współczesne dziecko przedszkolne, szanse i zagrożenia rozwoju. Cechy i właściwości jego rozwoju.
 5. Potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym i rola dorosłego w procesie ich zaspakajania.
 6. Zabawa jako potrzeba dziecka i strategia edukacyjna. Definicja, rodzaje, warunki zabawy dzieci i rola nauczyciela. Współczesne poglądy na zabawę.
 7. Zasady, metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
 8. Planowanie miesięczne i tygodniowe. Cechy dobrego planu, podstawowe zagadnienia związane z optymalnym planowaniem pracy nauczyciela przedszkola, proporcje zagospodarowania czasu.
 9. Spacery i wycieczki w przedszkolu, rola nauczyciela w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci.
 10. Gotowość do nauki czytania i pisania-ustalenia terminologiczne, kształtowanie świadomości fonologicznej.
 11. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania)
 12. Rozwój percepcji wzrokowej, słuchowej, mowy oraz małej i dużej motoryki – jako predyspozycji do nauki czytania i pisania.
 13. Dojrzałość i gotowość szkolna. Podstawa programowa a diagnoza dojrzałości szkolnej.
 14. Współpraca przedszkola z rodzicami. Postawy rodzicielskie. Cele, zakres i formy współpracy przedszkola z rodziną. Adaptacja dziecka w przedszkolu.
 15. Niepokojące zachowania dzieci w wieku przedszkolnym, typologia
  i oddziaływania korekcyjno-kompensacyjne. Dziecko ryzyka dysleksji.
 16. Osobowość nauczyciela przedszkola i jego rola w kształtowaniu postaw dzieci.

Literatura podstawowa:

1. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu: jak świadomie je wychowywać i uczyć, Wyd. Bliżej Przedszkola 2013.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Jelinek J. A., Starsze przedszkolaki: jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wyd. Bliżej Przedszkola 2014.

3. Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Wyd. Akademia Ignatianum, Kraków 2011.

4. Kwiatowska M. (red.), Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP, Warszawa 1988.

5. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej, Wyd. Bliżej Przedszkola 2014.

6. Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji: problem i diagnozowanie: skala ryzyka dysleksji wraz z normami dla klas 0 i I, Wyd. „Harmonia”, Gdańsk 2005.

7. Kapica G. (red.), Współczesne konteksty dzieciństwa, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Racibórz 2006.

8. Izdebska J., Dziecko w świecie mediów elektronicznych. Teoria, badania, edukacja medialna, Wyd. Trans Humana, Białystok 2007.

9. Skarbek K., Wrońska I., Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym. Wskazówki dla nauczycieli dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Wyd. Bliżej Przedszkola 2014.

10. Muchacka B., Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Wydaw. Nauk. AP, Kraków 2001.

11. Płoszyński Z., Patryn A., (red.) Komputer – współczesne narzędzie pracy nauczyciela, Wyd. PAP, Słupsk 2003.

Literatura uzupełniająca:

 1. Gruszczyk – Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, WSiP, Warszawa 2000.
 2. Gruszczyk – Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków: książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola, WSiP, Warszawa 2004.
 3. Bonar J., Buła A. (red.), Poznać. Zrozumieć. Doświadczyć. Teoretyczne podstawy praktycznego przygotowania nauczyciela wczesnej edukacji. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2011.
 4. Janiszewska B., Ocena dojrzałości szkolnej, Wydawnictwo Seventh Sea, Warszawa 2008.
 5. Smak E., Nauczyciel w edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006.
 6. Klim-Klimaszewska A., Witamy w przedszkolu. Wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego, Instytut Wydawniczy ERICA, Warszawa 2009.
 7. Włoch S., Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce, Wyd. UO, Opole 2006.
 8. Tuszyńska-Bogucka W. (red.), Media-Przyjaciel czy wróg dziecka?, Wyd.eMPi2, Poznań 2006.
 9. Kamińska K., Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1999.
 10. Chrzanowska E., W atmosferze zaufania i życzliwości. Formy współpracy z rodzicami kontakty indywidualne, kącik dla rodziców, zebrania grupowe, spotkania warsztatowe,  Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 10.
 11. Kielar – Turska M., Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, WSiP, Warszawa 1992.
 12. Brzezinska A. Gotowość dziecka w wieku przedszkolnym do czytania i pisania,  (W:)
  Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej.
  Poznan 1985.
 13. Karwowska-Struczyk M., Dziecko i konteksty jego rozwoju, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2007.
 14. Solich K., Zabawy komputerowe w procesie alfabetyzacji dzieci, Wyd. PWSZ Racibórz 2014.

Czasopisma pedagogiczne:

Bliżej Przedszkola

Wychowanie w Przedszkolu