Zagadnienia egzaminacyjne- pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna

Literatura:

Dybalska Irena (red.): Kobieta w wiezieniu. Polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008. Warszawa, Instytut Rozwoju Służb Społecznych 2009.

Jasiński Zenon, Mudrecka Irena (red.): Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej. Opole, Wyd. Uniwersytetu opolskiego 2004.

Kosek-Nita Bogumiła, Raś Danuta (red.): Kontakty z ludźmi „Innymi” jako problem profilaktyki, opieki i resocjalizacji. Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego 2007.

Kozaczuk Franciszek (red.): Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich. Rzeszów, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2006.

Machel Henryk: Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk, „Arche” 2003.

Pospiszyl Irena, Konopczyński Marek (red.): Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego. Warszawa, Pedagogium, Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej 2007.

Raś Danuta: O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich. Katowice,
Wyd. Uniwersytetu Śląskiego 2007.

Szczęsny Wiesław: Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. Warszawa, Wyd. Akademickie „Żak” 2003.

Urban Bronisław, Stanik Jan (red.): Resocjalizacja. T. 1,2,. Warszawa. PWN 2007.

Strony internetowe dot. resocjalizacji, profilaktyki i przestępczości.

Zagadnienia: 

 1. Związki pedagogiki resocjalizacyjnej z innymi działami pedagogiki specjalnej, z prawem, socjologią i psychologią
 2. Przyczyny niedostosowania społecznego (biologiczne i społeczne) – problemy diagnozy
 3. Rodzinne uwarunkowania przestępczości. Przemoc, błędy wychowawcze, brak więzi
 4. Środki masowego przekazu, subkultury młodzieżowe, cyberprzemoc a niedostosowanie
 5. Organizacja zakładów dla nieletnich, środki wychowawczo-poprawcze, problemy w pracy
 6. Udział społeczeństwa w profilaktyce społecznej – praca kuratora, streetworker itp.
 7. Cel oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych
 8. Resocjalizacja w innych krajach i w Polsce – różnice i podobieństwa
 9. Przyczyny przestępczości dorosłych i nieletnich. Sposoby zapobieganie
 10. Specyfika zakładu karnego i cel kary. Postępowanie z młodocianymi
 11. Zakłady karne na świecie i przestępczość zorganizowana. Narkobiznes, handel ludźmi
 12. Udział środowiska społecznego w resocjalizacji nieletnich i dorosłych. Związki z uczelniami
 13. Efektywność wykonania kary pozbawienia wolności, przyczyny recydywy. Struktura zakładu karnego, systemy resocjalizacyjne, współczesne kierunki w penitencjarystyce
 14. Przestępczość kobiet, zakłady dla kobiet – specyfikacja potrzeb dzieci i matek
 15. Społeczne i biologiczne uwarunkowania przestępczości (upośledzenie umysłowe, psychopatia)
 16. Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna. Piśmiennictwo, autorzy
 17. Analiza wybranej publikacji książkowej (projektu) studenta.