Zagadnienia egzaminacyjne – Pedagogika specjalna

Pedagogika resocjalizacyjna

Literatura:

Bartnikowska Urszula, Kosakowski Czesław, Krause Amadeusz (red.): Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008.

Doroszewska Janina: Pedagogika specjalna. Ossolineum, Wrocław 1981.

Dykcik Władysław (red.): Pedagogika specjalna. UAM, Poznań 2001.

Gruszczyk-Kolczyńska Edyta: Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.

Kosakowski Czesław: Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Akapit, Toruń 2009.

Kosiba Olgierd, Grenda Piotr: Leksykon języka migowego. „Silentium”, Bogatynia 2011.

Kupisiewicz Czesław: Niepowodzenia dydaktyczne. PWN, Warszawa 1972.

Miksza Małgorzata: Zrozumieć Montessori. Impuls, Kraków 1998.

Pętlewska Halina: Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu. Impuls, Kraków 1999.

Schmitt Eric-Emmanuel: Oskar i Pani Róża. Znak, Kraków 2004.

Sękowska Zofia: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Wyd. APS, Warszawa 2001.

Skorek Ewa M.: Terapia pedagogiczna. Impuls, Kraków 2005.

Spionek Halina: Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dziecka. PWN, Warszawa 1981.

WSiP, Warszawa 1994.

Wyczesany Janina: Pedagogika upośledzonych umysłowo. Impuls, Kraków 2009.

Zaremba Bielawski Maciej. Higieniści. Z dziejów eugeniki. Wyd. Czarne, Wołowiec 2011.

Własna lektura wybrana przez studenta.

Strony internetowe (upośledzenie, instytucje, zakłady opiekuńczo-lecznicze itp.)

Zagadnienia:

 1. Pedagogika specjalna – zakres pojęcia, Związek Pedagogiki Specjalnej z innymi dziedzinami nauki.
 2. Cele pedagogiki specjalnej – współczesne problemy praktyczne i teoretyczne pedagogiki specjalnej.
 3. Rozwój pedagogiki specjalnej w rozumieniu Marii Grzegorzewskiej i współczesnych pedagogów.
 4. Osoba ze specjalnymi potrzebami – rozumienie terminu i zakres działań nauczycieli i rodziny.
 5. Dziecko specjalnej troski we współczesnym społeczeństwie. Normalizacja, integracja i wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych.
 6. Praca z dzieckiem i rodziną ze specjalnymi potrzebami – praca pedagoga specjalnego. Problemy w komunikacji i rozumienie potrzeb. Wrażliwość emocjonalna, zasady etyki i cel działań pedagogów.
 7. Organizacja pracy z dzieckiem i rodziną, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze.
 8. Dziecko upośledzone, chore, osoby starsze, niepełnosprawne. Rozumienie potrzeb, zakres pomocy.
 9. Miejsce niepełnosprawnych w społeczeństwie. Eugenika, eutanazja, izolacja a Prawa Człowieka.
 10. Przygotowanie do pracy pedagoga specjalnego. Profilaktyka, wypalenie zawodowe, rutyna.
 11. Organizacja kształcenia ze specjalnymi potrzebami. (Metody M. Moutessori, O. Decrolego i in.).
 12. Specyficzne trudności osób niepełnosprawnych w funkcjonowaniu społecznym.
 13. Problemy materialne i emocjonalne – cel i możliwości pomocy ze strony społeczeństwa i pedagogika specjalnego.
 14. Klasy integracyjne – problemy i korzyści.
 15. Własne propozycje studenta w zakresie usprawnienia funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych.
 16. Problemy dzieci niewidomych i niedowidzących. Sposoby pomocy. Profilaktyka.
 17. Problemy dzieci niedosłyszących i głuchych – zadania pedagoga i rodziny. Profilaktyka.
 18. Problemy dzieci upośledzonych umysłowo – możliwość profilaktyki i kompensacji.
 19. Dziecko niesprane ruchowo i przewlekle chore – problemy, pomoc jednostce i rodzinie. Współpraca ze służbą zdrowia.
 20. Problem osób starszych ze specjalnymi potrzebami. Możliwości i cel pomocy, organizacja placówek i metody działania, empatia i komunikowanie się.