Zagadnienia egzaminacyjne

Prawne podstawy resocjalizacji

Zestaw 1

 1. Prawa skazanego
 2. Obowiązki skazanego
 3. Nagrody i ulgi skazanego

Zestaw 2

 1. Kary dyscyplinarne
 2. Czasowe zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego
 3. Prognoza kryminologiczno-społeczna

Zestaw 3

 1. Europejskie Reguły Więzienne
 2. Reguły Mandeli
 3. Geneza zakładów karnych

Zestaw 4

 1. Teorie kary
 2. Katalog kar
 3. Środki karne

Zestaw 5

 1. Szkoły i kierunki w prawie karnym
 2. Systemy penitencjarne
 3. Geneza zakładów karnych

Zestaw 6

 1. Wzorcowe Reguły Minimum Postępowania z więźniami ONZ
 2. Warunkowe przedterminowe zwolnienie
 3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

Zestaw 7 

 1. Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
 2. Konwencja ONZ przeciwko Torturom oraz Innemu Okrutnemu, Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu
 3. Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu

Zestaw 8

 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 2. Rodzaje zakładów karnych
 3. Typy zakładów karnych

Zestaw 9

 1. Klasyfikacja skazanych
 2. Środki oddziaływania penitencjarnego
 3. Sędzia i sąd penitencjarny

Zestaw 10

 1. Przygotowanie skazanych do zwolnienia i pomoc postpenitencjarna
 2. Obowiązki i zadania kuratora zawodowego i społecznego
 3. Udział społeczeństwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Zestaw 11

 1. System Dozoru Elektronicznego
 2. Zadania komisji penitencjarnej
 3. Kara ograniczenia wolności

Zestaw 12

 1. System celkowy
 2. System progresywny
 3. System reformatorów amerykańskich

Zestaw 13

 1. Rozwój więziennictwa w Polsce
 2. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1789 r.
 3. Międzynarodowa Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej

Zestaw 14

 1. Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet
 2. Konwencja o Prawach Dziecka
 3. Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich I Politycznych w Sprawie Zniesienia Kary Śmierci 1989r.

Zestaw 15

 1. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2000 r.
 2. Prawa Człowieka w poglądach: Thomas Paine, Thomas Jefferson, John Locke,
 3. Idee humanitaryzmu prawa karnego w poglądach: John Howard, Jeremy Bentham, Cesare Beccaria, J.U. Niemcewicz

Literatura:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (wg aktualnego Dz.U.)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.1997.78.483 z dnia 1997.07.16,

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.z 1997 r. Nr 90, poz. 557     z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.z 1997 r. Nr 88, poz. 553, 554, z późn. zm.)

Bałandynowicz A., Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2011

Bałandynowicz A., Probacja. System sprawiedliwego karania, Warszawa 2002

Bałandynowicz A., System probacji w Polsce-diagnoza i kierunki zmian w polityce kryminalnej, [w:] Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce-w poszukiwaniu skuteczności, red. H. Machel, Gdańsk 2006

Bardach J., Leśniodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1994

Beccaria C., O przestępstwach i karach, Łódź 2014

Duda M., Narodowska J., Analiza zjawiska przeludnienia polskich więzień, [w:]                        Z problemów bezpieczeństwa. Prawa Człowieka, red. T. Jasudowicz, J. Gierszewski, P.

Farrington K., Historia kar i tortur. Ciemna strona wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 1997

Foucault M., Nadzorować i karać, Warszawa 1993

Grześkowiak A., Kara śmierci w polskim prawie karnym, Toruń 1992

Hypś S., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2017

Iwanowska A., Przygotowanie skazanych do życia na wolności w trybie art. 164 k.k.w.,

Warszawa 2013

Jaworska-Wieloch A., Odwołanie warunkowego zwolnienia, Katowice 2016

Jędrzejak K., Kierowanie więzieniem jako instytucją totalną, [w:] Problemy organizacji i zarządzania więzieniem, red. W. Ambrozik, P. Stepniak Warszawa 1999

Kuczyńska H., Kształt i praktyka stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia jako czynnik wpływający na liczebność populacji więziennej, [w:] Alternatywy pozbawiania wolności w polskiej polityce karnej, red. J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński, Warszawa 2009

Lachowski J., Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, Warszawa 2010

Linowski K., Warunkowe zwolnienie w teorii i praktyce penitencjarnej, Ostrowiec Świętokrzyski 2005 Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2005

Osoba A, Z dziejów polskiej dziewiętnastowiecznej myśli penitencjarnej, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2001, nr 32-33

Pawlak K., Więziennictwo Polskie w latach 1918-1939, Kalisz 1995

Pytka L., „Pedagogika resocjalizacyjna”. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa 2005 r.

Rabinowicz L., Podstawy nauki o więziennictwie, Warszawa 1933

Rejman J., Resocjalizacyjny model zakładu karnego w świetle teorii organizacji. Zagadnienia wybrane, [w:] Problemy organizacji i zarządzania więzieniem, red. W. Ambrozik, P. Stepniak

Rodakiewicz W., Warunkowe zwolnienie młodocianych z reszty kary pozbawiania wolności,

Wrocław 2005

Senkowska M., Projekt Ksawerego Potockiego ulepszenia administracji i stanu więzień publicznych w Królestwie Polskim z 1819, „Przegląd Więziennictwa” 1960, nr 1 (12)

Stańdo-Kawecka B., Prawa osób pozbawionych wolności w świetle orzeczeń organów

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 1998

Stańdo-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze 2000 r.

Śliwowski J., Prawo i polityka penitencjarna, Warszawa 1982

Ślipko T., Kara śmierci z filozoficznego i teologicznego punktu widzenia, Kraków 2002

Świda-Łagniewska Z., Sądownictwo penitencjarne jako instytucja procesowa, Warszawa 1974

Świda W, Prawo karne, Warszawa 1986 Szymanowska A., Więzienie i co dalej, Warszawa 2003

Szczygieł G.B., Zezwolenia na czasowe opuszczanie zakładu karnego w polskim systemie

penitencjarnym, Białystok 2013

Wiktorska P., Warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności

jako instytucja polityczno-kryminalna, [w:] Zmiany w prawie karnym wykonawczym, red. A. Kwieciński, Warszawa 2014

Wiktorska P., Czekając na wokandę. Warunkowe przedterminowe zwolnienie młodocianych,

Walczak S, Poglądy J.U. Niemczewicza na prawo karne i wykonanie kary, „Przegląd Penitencjarny” 1963 nr 1

Walczak S., O właściwy udział więziennictwa w realizacji idei wychowawczych warunkowego zwolnienia, „Przegląd Więziennictwa” 1960, nr 1 (12)