Kierunek pedagogika

Przedmiot: psychologia ogólna

Zagadnienia egzaminacyjne

  1. Przedmiot psychologii, podstawowe pytania psychologii. Zachowanie jako funkcja sytuacji i osoby. Działy psychologii.
  2. Procesy sensoryczne i procesy spostrzegania. Receptory. Etapy procesu spostrzegania. Czynniki modyfikujące proces spostrzegania.
  3. Procesy pamięciowe. Rodzaje pamięci. Kodowanie, przechowywanie i wydobywanie informacji. Pamięć krótkotrwała i długotrwała. Mechanizm zapominania.
  4. Procesy nabywania doświadczenia indywidualnego. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Znaczenie nagród i kar w kształtowaniu zachowania. Uczenie się przez obserwację.
  5. Składniki procesu emocjonalnego. Emocje podstawowe. Ekspresja emocji. Funkcje emocji.
  6. Procesy motywacyjne. Czynniki wyznaczające siłę motywacji. Podstawowe motywy człowieka. Motywacja a sprawność działania. Zaburzenia motywacji.
  7. Stres i radzenie sobie ze stresem. Czynniki powodujące stres.

Lektura:

Zimbardo, P. (2013). Psychologia i życie. PWN, Warszawa.