ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z PRZEDMIOTU

TEORETYCZNE PODSTAWY KSZTAŁCENIA

Kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową język obcy lub terapia psychopedagogiczna, pedagogika resocjalizacyjna

 1. Charakterystyka systemu edukacji w Polsce.
 2. Dydaktyka ogólna jako subdyscyplina pedagogiczna. Przedmiot, zadania metody badań i funkcje dydaktyki. Podstawowe pojęcia dydaktyczne. Dydaktyka ogólna
  a dydaktyki szczegółowe.
 3. Wartości i cele kształcenia. Cel jako zakładany wynik kształcenia. Taksonomia celów kształcenia wg B. Niemierki. Operacjonalizacja celów kształcenia.
 4. Treści i programy kształcenia. Trójwymiarowy model treści kształcenia. Kryteria i teorie doboru treści kształcenia.
 5. Plany a programy kształcenia. Istota i rola podstawy programowej w pracy nauczyciela.
 6. Proces kształcenia jako zintegrowany proces nauczania, uczenia się i wychowania. Ogniwa procesu kształcenia. Teoria kształcenia wielostronnego.
 7. Autoedukacja jako strategia ustawicznego rozwoju człowieka. Proces samokształcenia.
 8. Zasady kształcenia – klasyfikacja.
 9. Metody kształcenia i ich klasyfikacja. Kryteria doboru metod kształcenia.
 10. Formy organizacyjne kształcenia. Organizacyjne formy pracy uczniów.
 11. Środki dydaktyczne i ich systematyzacja. Funkcje i znaczenie środków dydaktycznych w procesie kształcenia.
 12. Planowanie pracy dydaktycznej. Rodzaje planów. Przygotowanie rzeczowe i metodyczne nauczyciela do lekcji. Konspekt (scenariusz) zajęć.
 13. Pojęcie niepowodzeń szkolnych, ich rodzaje i skutki. Przyczyny i przezwyciężanie niepowodzeń w nauce.
 14. Ocenianie wspierające rozwój jednostki. Rola i znaczenie samooceny. Ewaluacja procesu kształcenia – ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne.

Literatura

 1. Arends R.I., (1998) Uczymy się nauczać, Warszawa, WSiP.
 2. Bereźnicki F., (2004) Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków. Wyd. Impuls.
 3. Fisher R., (1999) Uczymy, jak się uczyć, Warszawa, WSiP.
 4. Kruszewski K., (red.) (2004) Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Wyd. Naukowe PWN.
 5. Kryk G., (2009) Samokształcenie w edukacji wczesnoszkolnej, Racibórz, Wyd. PWSZ w Raciborzu.
 6. Kopaczyńska I., (2004) Ocenianie szkolne wspierające rozwój ucznia, Warszawa, Wyd. Impuls.
 7. Komorowska H., (1999) O programach prawie wszystko, Warszawa.
 8. Ochenduszko J., (1997) Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela,
 9. Kupisiewicz Cz., (2000) Dydaktyka ogólna, Warszawa, Wyd. Graf Punkt.
 10. Niemierko B., (1999) Pomiar wyników kształcenia, Warszawa, WSiP.
 11. Niemierko B., (1997) Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa, WSiP.
 12. Niemierko B., (2007) Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa, Wyd. Akademickie  i  Profesjonalne.
 13. Niemierko B., (2009) Diagnostyka edukacyjna, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 14. Okoń W., (1998) Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa, Wyd. „Żak”.
 15. Półurzycki J., (1999) Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń, Wyd. Adam Marszałek.
 16. Rose C., Nicholl M.J., (2003) Ucz się szybciej, na miarę XXI wieku, Warszawa, Oficyna Wydawnicza  LOGOS.
 17. Żegnałek K., (2005) Dydaktyka ogólna, Warszawa, Wyd. WSP TWP.