Pedagogika resocjalizacyjna
TEORETYCZNE   PODSTAWY  WYCHOWANIA

Zagadnienia  egzaminacyjne

 1. Osobowość, czynniki jej rozwoju w kontekście przemian. Pojęcie wychowania, jego funkcje. Socjalizacja  a  Samokształtowanie, samowychowanie.  Cele wychowania. Wartości  jako  źródło  wychowania.
 2. Nowe kategorie pojęciowe współczesnej teorii wychowania ambiwalencja, decentracja
  tożsamość jako punkt wyjścia do zagadnień dotyczących podmiotowości, dialogu, samokształtowania.
 3. Środowisko i  jego  funkcje   Typologia  środowisk.  Rodzina, klasa  szkolna i grupa rówieśnicza  jako środowiska  wychowawcze. Środowisko  lokalne  w  procesie  socjalizacji i wychowania jednostki.
 4. Proces wychowania w rodzinie. Funkcje rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji wychowawczej. Postawy  rodzicielskie  i  ich  wpływ  na  funkcjonowanie  Współpraca nauczyciela ze środowiskiem rodzinnym uczniów .
 5. Czynniki warunkujące  przebieg  procesu wychowania.  Metody i techniki    Błędy wychowawcze. Trudności wychowawcze, przejawy, przyczyny,  zapobieganie, przezwyciężanie.
 6. Podstawy komunikacji     Dialog – istotą  i  podstawą   wychowania.  Wzorce  komunikacji  między  wychowawcą a  wychowankiem, konsekwencje ich stosowania (wpływ na  efektywność grupy/klasy oraz na  klimat  emocjonalny  w  niej  panujący). Kompetencje  komunikacyjne   nauczyciela/wychowawcy.
 7. Nauczyciel – wychowawca – osobą znaczącą  w kształtowaniu  osobowości  wychowanków.  Osobowość  wychowawcy,  jego  kompetencje  profesjonalne oraz pożądane  cechy  osobowości.
 8. Autorytet w    Wzorce  osobowe.  Autorytet  nauczyciela/wychowawcy,  jego  współczesne  uwarunkowania.
 9. Współczesne wyzwania  Dynamika procesu wychowania. Konieczność jego modernizacji i  modyfikacji  pod  wpływem przemian cywilizacyjnych, ekonomicznych, ustrojowych, społecznych oraz  potrzeb środowiska. Przemiany  wychowania w Polsce i  na świecie w  kontekście  globalizacji  oraz  integracji  europejskiej.

Literatura podstawowa

 1. Dudzikowa, M. Czerepaniak – Walczak, Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty. Tom I, II i III. Gdańsk 2007 i nast., Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
 2. Górniewicz, Teoria wychowania,  Toruń – Olsztyn  2006.  Wyd.  Olsztyńska   Szkoła   Wyższa   im. J. Rusieckiego.
 3. Kunowski, Podstawy współczesnej  pedagogiki, Warszawa 1993.
 4. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2003, Impuls.
 5. Łobocki, Wybrane problemy wychowania. Nadal aktualne. Lublin 2004, Wyd. UMCS.
 6. Łobocki: Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 2002 i nast., Impuls.
 7. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa 2008, Wyd. Akademickie i Profesjonalne.
 8. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 2007, Impuls.
 9. Tyszka ( red.) Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunki przemian. Poznań 2004, Wyd. Naukowe UAM.
 10. Ziemska ( red.) Rodzina współczesna, Warszawa 2005, Wyd. UW.

Literatura  uzupełniająca

 1. Gajda, Media w edukacji. Kraków 2002, Impuls.
 2. Juszczyk, Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia. Katowice 2000, Wyd. UŚ.
 3. Łobocki, W poszukiwaniu  skutecznych  form  wychowania, Warszawa  1990.
 4. Rowid, Podstawy i  zasady  wychowania,  Warszawa 1967.
 5. Sośnicki, Istota i  cele  wychowania,  Warszawa  1967.
 6. Ejsmont, B. Kosmalska, Media, wartości, wychowanie. Kraków 2005, Impuls.

Artykuły  z  czasopism  pedagogicznych:

„Edukacja”, „Kwartalnik  Pedagogiczny”,  „Nowa  Szkoła”, „Kultura  i  Edukacja”,  „Edukacja  i  Dialog”.