WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI

Zagadnienia egzaminacyjne

Rok akademicki 2018/2019

Kierunek – pedagogika, rok studiów – pierwszy

 1. Geneza pedagogiki jako dyscypliny wiedzy i etymologia jej nazwy.
 2. Pedagogika jako nauka teoretyczna i jej dziedziny wiedzy.
 3. Pedagogika jako nauka praktyczna o edukacji człowieka. Subdyscypliny praktyczne.
 4. Podstawowe pojęcia pedagogiczne – wychowanie, kształcenie, opieka. Samowychowanie, samokształcenie, nauczanie i uczenie się; osobowość, jej struktura i cechy; środowisko i środowisko wychowawcze.
 5. Procesy pedagogiczne – wychowania, kształcenia, opieki pedagogicznej; proces samowychowania i samokształcenia.
 6. Nauki pomocnicze i współdziałające z pedagogiką i ich znaczenie.
 7. Aksjologiczne podstawy wychowania.
 8. Teleologiczne podstawy pedagogiczna. Cele a rozwój osobowości człowieka.
 9. Teorie i prądy pedagogiczne (J. A. Komeński, J.J. Rousseau, J. F. Herbart, M. Montessori,
  Korczak, C. Freinet, pedagogika pozytywistyczna, pedagogika kultury, pedagogika personalistyczna, pedagogika egzystencjalna, pedagogika Nowego Wychowania, pedagogika emancypacyjna, pedagogika międzykulturowa, pedagogika negatywna).
 10. Język potoczny i język naukowy pedagogiki; kształtowanie się języka naukowego pedagogiki i jego cechy.
 11. Środowisko wychowawcze. Rodzina, szkoła oraz grupa rówieśnicza i ich funkcje.
 12. Edukacja permanentna. Przygotowanie człowieka do całożyciowej edukacji.
 13. Rywalizacja a współdziałanie i współpraca w procesie wychowania i kształcenia.
 14. Patologie społeczne i szkolne. Powodzenia i niepowodzenia szkolne.
 15. Osobowość pedagoga i proces „stawania się pedagogiem”. Kompetencje tworzące ten zawód.
 16. Systemy edukacyjne w Polsce i wybranych krajach.

 

LITERATURA

Encyklopedie i leksykony

 1. Pilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Wyd. Akademickie ŻAK. Warszawa 2003-2008.
 2. Okoń W. Nowy słownik pedagogiczny. Wydawnictwo Akademickie ŻAK. Warszawa 2001
 3. Milerski B., Śliwerski B. Leksykon. PWN Warszawa 2000.

Monografie, podręczniki, prace studyjne

 1. Dudzikowa M., Czerepaniak – Walczak (red.), Wychowanie: pojęcia – procesy – konteksty. T. 1, 2, 3. Wyd. GWP Gdańsk 2007.
 2. Gnitecki J. Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej. Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Naukowego Oddział w Poznaniu. Poznań 2007.
 3. Górniewicz J. Teoria wychowania w zarysie. Wybrane zagadnienia. Olsztyńska Szkoła Wyższa. Olsztyn 2004 .
 4. Hejnicka – Bezwińska T. Pedagogika ogólna. Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2008.
 5. Hejnicka – Bezwińska T. Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2015,
 6. Kron F.W. Kluczowe zagadnienia. Podręcznik akademicki. PWP. Sopot 2012
 7. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki. Wyd. Salezjańskie. Warszawa 1993.
 8. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) Podręcznik akademicki. T. 1 -2.Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2003, 2004.
 9. Łobocki M. Teoria wychowania w zarysie. Oficyna Wydawnicza IMPULS. Kraków 2003
 10. Śliwerski B. Myśleć jak pedagog. Gdańsk, 2010
 11. Śliwerski B. Problemy współczesnej edukacji. Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2009
 12. Śliwerski B. GWP Gdańsk t. 1,2,3 2006.
 13. Śliwerski B. Współczesne teorie i nurty wychowania. Oficyna Wyd. IMPULS. Kraków 2005
 14. Śliwerski B. Współczesna myśl pedagogiczna. Oficyna Wydawnicza IMPULS. Kraków 2009,
 15. Śliwerski B. Pedagogika ogólna. Oficyna Wydawnicza IMPULS. Kraków 2012.
 16. Turos L., Pedagogika ogólna i subdyscypliny. Oficyna Wydawnicza ŻAK. Warszawa 1999.
 17. Czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne.

Do wykorzystania pozostaje także lektura podawana podczas wykładów i ćwiczeń.