Zarządzenie nr 112/2017
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
z dnia 15 listopada 2017 roku
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zasad wydawania dokumentów związanych z przebiegiem
studiów lub kursów i otrzymywaniem świadczeń pomocy materialnej oraz opłat pobieranych
za te dokumenty

załącznik 1 do zarządzenia nr 112/2017
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
z dnia 15 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 – karta obiegowa

Załącznik  nr 2 – WNIOSEK
DO PROREKTORA DS. DYDAKTYKI I STUDENTÓW O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZESŁANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI LUB INNEGO DOKUMENTU
BEZ KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA KARTY OBIEGOWEJ

Załącznik nr 3 – WNIOSEK O PRZESŁANIE DOKUMENTU ZWIĄZANEGO Z PRZEBIEGIEM STUDIÓW LUB KURSU

Załącznik nr 4 – WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA LUB INNEGO DOKUMENTU ZWIĄZANEGO Z PRZEBIEGIEM STUDIÓW LUB KURSU, BĄDŹ OTRZYMYWANIEM ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

Załącznik nr 5 – UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU ZAŚWIADCZENIA LUB INNEGO DOKUMENTU ZWIĄZANEGO Z PRZEBIEGIEM STUDIÓW LUB KURSU, BĄDŹ OTRZYMYWANIEM ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

Załącznik nr 6 – TABELA DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z PRZEBIEGIEM STUDIÓW LUB KURSÓW I OTRZYMYWANIEM ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ OPŁAT POBIERANYCH ZA WYDANIE TYCH DOKUMENTÓW